ارسال شده در تاریخ :

تعدادی از روسای دانشگاهها و شخصیت های فرهنگی و سیاسی شرکت
کننده در جشنواره فرهنگ ملل که در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است از مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید نمودند.


این بازدید در روز
دوشنبه 28 فروردین ماه 96 و در حاشیه
برگزاری جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه
فردوسی مشهد انجام شد که میهمانان از بخشهای مختلف مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه بازدید کردند.


لازم به ذکر است که مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی نیز
در این جشنواره به ارائه برخی از فعالیتهای
خود اقدام کرده است.


700097


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium