ارسال شده در تاریخ :

0000

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی

 

رهبر عزیز

نوشته‌ی جَنگ جین سونگ

به‌پارسی‌گردانیِ مسعود یوسف حصیرچین

تهران: انتشارات ققنوس، 1396

دکتر محسن خلیلی

دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

‌‌شنبه 28 بهمن ماه 1396، کلاس 114، ساعت 12

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium