ارسال شده در تاریخ :

دکتر
هادی اعظمی، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در
حکمی از سوی کمال سرویها، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به مدت یک سال دیگر به عنوان
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد منصوب شد.


این
انتصاب بر اساس انتخابات انجام شده در 22 خرداد 1396 صورت گرفت که به موجب آن دکتر اعظمی به مدت یک سال دیگر عهده دار این مسئولیت
خواهد بود.


دکتر
هادی اعظمی، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که تالیف
3 عنوان کتاب ، ارائه و چاپ بیش از 20 عنوان مقاله علمی - پژوهشی در نشریات داخلی
و خارجی، ارائه بیش از 50 عنوان مقاله در
همایشهای ملی و بین‌المللی و راهنمایی بیش از 50 پایان نامه در مقاطع تحصیلات
تکمیلی را در کارنامه فعالیت های علمی و
پزوهشی خود دارد.


از
سوابق اجرائی دکتر اعظمی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


-
معاون اداری مالی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دی 1388 تا خرداد 1393


-
مشاور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول شورای صنفی دانشگاه(از
1387 تا 1389)


-
سرپرست هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. از 1386
تا 1390


-
مدیر گروه علوم جغرافیایی از 1393 تا 1395


-
معاون مرکز پژوهش های فرهنگی اجتماعی آسیای مرکزی – دانشگاه فردوسی مشهد(از 1386)


-مدیر
مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای سیاسی –دانشگاه فردوسی مشهد


-
عضو هیأت مؤسس انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران و نائب رئیس انجمن از از 1390 تا 1391 و
دبیر انجمن از 1393


-
رئیس شعبه انجمن ژئوپلیتیک درخراسان رضوی از 1391


-
عضو گروه ژئوپلیتیک مجمع تشخیص مصلحت نظام- (1381 تا 1386)


-
معاون پژوهشی مرکز مطالعات آفریقای دانشگاه تربیت مدرس - از 1379 تا 1385


-
دبیری 17 همایش ملی و بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس و فردوسی مشهد


لازم
به ذکر است دکتر هادی اعظمی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر نیز رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر
مشهد می باشد .


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium