ارسال شده در تاریخ :

امروزهفتم تیرمصادف است باسالروزشهادت شهیدمظلوم
دکتربهشتی و۷۲تن ازیاران صدیقش درانفجاردفترمرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران درسال
۱۳۶۰.


شهادت ایشان و اولین روز ازهفته قوه قضاییه
را گرامی میداریم.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium