ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حسینعلی مصطفوی گرو، استادیار گروه
آموزشی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال
دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی زبان روسی دانشگاه
فردوسی مشهد
ابقا شد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به
مدت دو سال در سمت مدیر گروه زبان روسی آن دانشکده ابقا می شوید. توفیق روزافزون
شما را از خداوند متعال خواستارم.


دکتر حسینعلی مصطفوی گرو، استادیار
گروه آموزشی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی خود پنج
عنوان کتاب تالیف و ترجمه و بیش از بیست
عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داخل و
خارج و حضور در بیش از سه کنفرانس داخلی و خارجی همراه با ارائه مقاله دارد..


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium