ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه در پروژه مشترک با همکاری شرکت هیدرو تک در استفاده از تحقیق در عملیات، آزمایشگاه بهینه‌سازی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، پروژه تعیین الگوی کشت بهینه را تحت سامانه سباک، در دی‌ماه 1397 به پایان رساند.

دکتر قنبری عضو هیئت‌علمی گروه ریاضی کاربردی این دانشگاه و مسئول آزمایشگاه بهینه‌سازی در خصوص این پروژه اظهار داشت: فرض کنید میزان محدودی زمین کشاورزی و منابع آبی وجود دارد و تعدادی محصول برای کشت می‌توانند انتخاب شوند، مسئله این است که چه محصولاتی با چه مساحت و چه میزان آبیاری کشت شوند تا سود حاصل بیشینه شود. برای حل این مسئله، مدل ریاضی ارائه‌شده خطی سازی شد و حل آن توسط نرم‌افزار OPL تست شد. تحویل مدل نهایی به کمک CPLEX تحت C#، به‌منظور ارتباط با سامانه تحت وب سباک صورت گرفت.