ارسال شده در تاریخ :

در ادامه حضور دکتر محمد کافى رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد و هیئت همراه در کشور چین ،
این هیئت در روز پنجشنبه 25 اسفند ماه 1395 از دانشگاه
USTC چین دیدار و با مسئولان این
دانشگاه گفتگو نمود.


در اىن دیدار قاىم مقام دانشگاه USTC چین از توسعه همکارى با دانشگاه فردوسى مشهد استقبال و آمادگى دانشگاه USTC را براى پذرش دانشجوى بورسیه، مبادله استاد و دانشجو و نىز همکارى درخصوص تحقیقات
تاریخ علم در بستر جاده ابرىشم اعلام
نمود.


گفتنی است هیئت دانشگاه فردوسی مشهد در بازدید
از دانشگاه
USTC چین، ازدپارتمان تاریخ علم و مرکز تحقیقات رباتیک اىن
دانشگاه بازدىد نمود.


دانشگاه USTC ىکى از دانشگاههاى برتر ملى و داراى مراکز تحقیقاتى زیاد و نیز اعتبارات قابل
توجه از اکادمى علوم چىن مىباشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium