ارسال شده در تاریخ :

دبیرانجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی از مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد
و شرکت های فناور مستقر درآن بازدید کرد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه ، مهندس امیرمهدی مرادی دبیر انجمن
مدیران صنایع استان پس از بازدید در نشستی که  در روز سه شنبه 19 اردیبهشت
ماه1396
دردفتر رییس مراکز رشد
دانشگاه فردوسی  مشهد شرکت نمود و در این نشست به لزوم  توسعه همکاری دو
بخش صنعت و دانشگاه تاکید کرد .


مهندس موسوی  با اشاره به اینکه در حال حاضر30 واحد فناوردر مرکز رشد
علوم انسانی و  80 واحد فناوردر مرکزرشد واحدهای فناوری  حضور دارند
افزود: مراکز رشد در کشوربا هدف تبدیل دانش به محصول و خلق ثروت فعالیت می کنند
ومراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد  ظرفیت های خوبی در حوزه های ایده پردازی،
نوآوری،  وتولید محصول وخدمت در فناوریهای نرم و سخت دارد وتعامل و انتقال
تجربه از صنعت به شرکت های دانش بنیان کمک موثری به رشد و توسعه این شرکتها خواهد
نمود.


دبیرانجمن مدیران صنایع استان
ضمن بازدیداز مراکز رشد دانشگاه فردوسی  ، طی
نشستی با فعالیت واحدهای فناور مستقر در این مراکز در خصوص زمینه
های همکاری انجمن صنایع با واحدهای فناور به بحث و تبادل نظر پرداخت.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium