ارسال شده در تاریخ :

اولین
جلسه هم اندیشی راه اندازی نخستین خوشه فناوری
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار گردید.


این
جلسه که با حضور شرکت های فعال در عرصه صنعت نفت و گاز مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد،
برگزار گردید، به موضوع اهمیت شکل گیری خوشه
های تخصصی پرداخته شد.


در این
جلسه مهندس موسوی، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد به بیان اهتمام
و همت در این مسیر اشاره نمود و خاطر نشان کرد : مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
فردوسی مشهد در جهت راه اندازی خوشه و حمایت های پس از آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهد
کرد.


سپس
شرکت های فناور حاضر در این نشست با معرفی توامندی ها و دستاورد های خود ضمن آشنایی
با قابلیت ها و خدمات یکدیگر از فرصت های پیشرو در جهت تعریف پروژه و محصولات جدید
بین رشته ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.