ارسال شده در تاریخ :

کارگاه روش های نوین آموزش زبان
فارسی به عرب زبانان توسط دکتر احسان قبول، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در کشور تونس تشکیل شد.


این کارگاه که به میزبانی رایزنی
فرهنگی ایران در تونس برگزار شد دارای دو بخش بود. در بخش نخست دکتر قبول برای استادان
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های منوبه، المنار و تونس تکنیک هایی در واژه آموزی و
آموزش دستور به عرب زبانان مطرح کرد و در بخش دوم وی برای دانشجویان و فارسی آموزان
دانشگاه های تونس و رایزنی فرهنگی ایران به موضوع کاربرد فناوری های نوین در آموزش
زبان فارسی پرداخت و از این طریق سامانه آموزش مجازی زبان فارسی مرکز فردوسی را معرفی
کرد.


در ابتدای این کارگاه رایزن فرهنگی
ایران در تونس، آقای اسدی، ضمن معرفی دکتر قبول و تدریس موفق کتابهای آموزش نوین زبان
فارسی ایشان از سال ها قبل در تونس و دیگر کشورها مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد
را از مهم ترین مراکز آموزش زبان فارسی معرفی کرد که می تواند میزبان دانشجویان تونسی
برای انواع دوره های آموزش زبان فارسی باشد.


در پایان این نشست به دلیل استقبال
استادان زبان و ادبیات فارسی از این کارگاه بنا شد موضوع های دیگر به صورت کارگاه مجازی
برگزار شود و امکان استفاده دانشجویان و فارسی آموزان تونسی از سامانه آموزش مجازی
زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد میسر شود.


to.gh.96.2


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium