ارسال شده در تاریخ :

هفتمین دوره آموزشی کارشناسان همکار هیأت نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت (ناتک) علوم تحقیقات
و فناوری خراسان رضوی در روز پنجشنبه 27 مهر ماه 96 سال جاری برگزار شد.


دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت و
ارزیابی، تضمین کیفیت 
علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی رضوی ضمن خوش‌آمدگویی
به اعضاء و ارایه گزارش مختصر از عملکرد هیأت به نکات مؤثر در بازدیدها اشاره
کرد.

در این کارگاه که با حضور مسئولین مرکز ناتک
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دبیران و کارشناسان هیات های ناتک استان ‌های خراسان شمالی و جنوبی برگزار شد، دکتر
محمدرضا نیستانی، مدیر نظارت و ارزیابی مرکز ناتک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر هادی عباسی
دبیر هیأت ناتک خراسان شمالی، دکتر نیلی ثانی، دبیر ناتک خراسان جنوبی، مرادی‌پور
معاون اجرائی مرکز ناتک
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر بهروز مهرام عضو هیأت ناتک خراسان رضوی،
محمد کریمی و مجتبی شرنجانی از کارشناسان
مرکز ناتک وزارت عتف، به نکات مؤثر در بازدیدها با رویکرد تضمین کیفیت تأکید
کردند.


800798


800799


800801


800800


800802


800804


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium