ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر سید مهدی سید زاده ثانی استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد  را به سمت مدیر
کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب
کرد.


در این حکم آمده است :


براساس بند 4 سیزدهمین جلسه
هیأت رئیسه دانشگاه در سال 1395 و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
و با عنایت به مراتب تجربه و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت 2 سال به
عنوان مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه منصوب می شوید.


امید است در چهارچوب اساسنامه
و سیاست های کلان سند راهبردی دانشگاه در ارائه خدمات نافع به شهروندان به ویژه
دانشگاهیان عزیز موفق باشید.لازم به ذکر است دکتر سید مهدی سید زاده ثانی استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه می باشد که نگارش
و تالیف 7  کتاب، نگارش و نشر و
ارائه و چاپ بیش از 6 عنوان مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی و کنفرانس های داخلی
و خارجی را در کارنامه خود دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium