ارسال شده در تاریخ :

به
دنبال ملاقات رئیس دانشگاه کویه اقلیم کردستان عراق و هیئت همراه با رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد، این هیئت از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی و همچنین دانشکده
مهندسی دانشگاه بازدید به عمل آوردند.


رئیس دانشگاه کویه اقلیم کردستان عراق همراه با 6 نفر
از روسا و مسئولان واحدهای مختلف این دانشگاه در روز شنبه 8 ابان ماه 1395 از مرکز اطلاع رسانی
و کتابخانه مرکزی و دانشکده مهندسی بازدید کردند.


دراین
بازدید که دکتر عابدین واحدیان مظلوم مدیرهمکاریهای علمی بین المللی دانشگاه نیز میهمانان را همراهی می کردند.
مسئولین دانشگاه کویه اقلیم کردستان عراق که در قالب همکاریهای بین دانشگاهی به دیدار
مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد آمده بودند، درجریان منابع و امکانات موجود در کتابخانه
نیز قرار گرفتند. بنابر گزارش خبرنگار روابط عمومی دنشگاه فردوسی مشهد ، هیئت
بازدید کننده از دانشگاه کویه اقلیم کردستان عراق منابع و امکانات و شرایط مرکز اطلاع
رسانی و کتابخانه مرکزی را عالی ارزیابی کردند.


همچنین
این هیئت در جریان بازدیدشان از دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده مهندسی دانشگاه
نیز بازدید کرده و در پایان بازدید با حضور در سالن شورای دانشکده با ریاست دانشکده
مهندسی در خصوص همکاری علمی - پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.


30374

 


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium