ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر بهروز مشایخی فرد ، استاد گروه
آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی را
به مدت دو سال، به عنوان مشاور معاونت
آموزشی دانشگاه منصوب کرد.


در
این حکم آمده است:


بنا
به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی
های جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به
عنوان «مشاور معاونت آموزشی» منصوب می شوید. امید است در پیشبرد اهداف آن معاونت
بر اساس سند راهبردی دانشگاه موفق باشید.


 دکتر
بهروز مشایخی فرد ، استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
فردوسی مشهد می باشد که مشاور اجرائی معاون طرح و برنامه دانشگاه در سالهای 80 الی
86 و مدیریت گروه اموزشی ریاضی در سالهای 91 الی 95 از سوابق اجرایی وی می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium