ارسال شده در تاریخ :


گروه یاران دانشگاه مرکب از تعدادی کارکنان پیشکسوت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در گذشته عمدتاً در حوزه امور دانشجویی و اداره آموزش خدمت کرده اند، با تقدیم کارت پستال سال جدید به سفره هفت سین سازمان مرکزی، سال جدید را به همکاران شاغل و پیش کسوت تبریک گفتند.


600413_1


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium