ارسال شده در تاریخ :

در این دیدار که در روز سه
شنبه 15 فروردین ماه 1396 در دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد آقای دکتر
احمدی زاده رئیس جدید بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی گزارشی از آخرین وضعیت
این بنیاد در استان را ارائه نمود.


سپس  آقایان دکتر هاشمی
معاون آموزشی و دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد انتظارات
جامعه دانشگاهی از بنیباد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را
تشریح نمودند.


در پایان این دیدار دکتر کافی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن ابراز خرسندی از انتصاب دکتر احمدی زاده به ریاست
بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی به  نقش و جایگاه  دانشگاه فردوسی مشهد در
تعلیم و پرورش استعدادهای برتر و نخبگان  اشاره نمود و از آمادگی دانشگاه
فردوسی مشهد برای همکاری بیشترو صمیمانه  با بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی به
عنوان نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این استان خبر داد.


پیگیری طرح های پیشنهادی به
ستاد های معاونت علمی ریاست جمهوری، استفاده از همه ظرفیت جوائز تحصیلی بنیاد ملی
نخبگان و تعریف طرح های کلان در دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه در حوزه محیط زیست و
استفاده از ظرفیت های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد برای انجام پروژه های کاربردی
بنیاد ملی نخبگان از جمله محور های مورد تاکید در این ملاقات بود.


700020_1


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium