ارسال شده در تاریخ :


در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد صادر شد، دکتر محمدرضا آهنچیان، استاد گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه
فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر برنامه
ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، به
موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در سمت مدیر برنامه‌ریزی و توسعه
آموزشی دانشگاه ابقا می شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.


دکتر محمدرضا آهنچیان استاد گروه آموزشی علوم
تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی خود 12 دوازده کتاب تالیفی
و پنجاه و سه مقاله علمی – پژوهشی و ارائه و چاپ بیش از یکصد مقاله دارد.


دکتر محمدرضا آهنچیان استاد گروه آموزشی علوم
تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی خود 12 دوازده کتاب تالیفی
و پنجاه و سه مقاله علمی – پژوهشی و ارائه و چاپ بیش از یکصد مقاله دارد.

مدیریت
گروه آموزشی علوم تربیتی در سالهای 88 الی 90 ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
در سالهای 84 الی 86 ، معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه در
سالهای 81 الی 83 ، معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه در
سالهی 74 الی 77 و مدیر برنامه ریزی و
توسعه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از سال
94 تاکنون از سوابق اجرایی دکتر دکتر محمدرضا آهنچیان می باشد.

 .


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium