ارسال شده در تاریخ :

تشریح 
فرآیند ثبت و ضبط اطلاعات در سامانه های دانشگاه در جلسه ای با حضور مسئولان اجرایی پروژه
)
MIS
پروژه سیستمهای اطلاعاتی مدیریت) و کارشناسان پروژه MISدانشگاه
فردوسی مشهد بررسی شد .


پس از ابلاغ شاخص ها و ماموریت
های محوری هر یک از دانشکده ها در قالب سند راهبردی آن دانشکده توسط رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد ، فرایند تداوم اجرای این شاخص ها و ماموریت ها مورد توجه ویژه قرار
گرفته است که یکی از محورهای اساسی و مورد توجه در فرایند تداوم اجرا، ثبت و ضبط مقادیر
موجود شاخص هایی است که علی رغم اهمیت و تاثیرگذاری، اطلاعات مربوط به آنها در حال
حاضر از
طریق سیستم
های اطلاعاتی در دسترس نمی باشند، در این راستا تیم اجرایی پروژه

MIS
جداول الکترونیکی را طراحی و طی جلسه آموزشی با حضور مدیر اجرایی پروژه MIS و مدیر برنامه
و بودجه دانشگاه، به تشریح  فرآیند ثبت و ضبط اطلاعات در سامانه، برای
کارشناسان
MIS دانشکده ها
پرداختند
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium