ارسال شده در تاریخ :

پنجمین
همایش ملی ژئومورفولوژی وچالش های محیطی ، روز چهارشنبه 26مهرماه 96 درتالارشریعتی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در این همایش که به همت گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دکتر بوذرجمهری مدیر گروه آموزشی جغرافیا، با اشاره به اهمیت انجمن ایرانی ژئومورفولوژی بیان کرد: بعداز
4 همایش که دردانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزارشد، اکنون ما این افتخار را داریم
که این همایش را در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کنیم.


دکتر
حسین زاده ، دبیر همایش ژئومورفولوژی وچالش
های محیطی نیز در سخنان خود ضمن اشاره به این که 90درصدمقالات و مجلات دربخش ژئومورفولوژی
کارمیدانی ندارند اظهار کرد : هیچ وقت درکشور ما اوضاع مثل اکنون بحرانی نبوده است
واکنون زمان کارآیی ژئومورفولوژی است .


وی اظهار
کرد : محیط طبیعی تحت تاثیرتکنولوژی و مدیریت قراردارد اما درکشور ما خوب اجرا نشده است . برای مثال میراث
اقلیمی به شدت درحال تخریب است و ژئومورفولوژی علمی است که کانون توجه به این مسائل
است.


دکتر
رامش از اساتید دانشگاه تهران نیز با اشاره به این که تغییرات فضایی در ایران از سال
2000 آغازشده است افزود: این تغییرات شامل چندبرابرشدن جمعیت، جابه جایی نسبت روستانشینی
و شهرنشینی، آلودگی 150 روزه هوای شهرهای بزرگ، فصلی شدن  یازده رودخانه  از سیزده  رودخانه دائمی
ایران و عوامل دیگری است.


دکتر
مقصودی دانشیار دانشگاه تهران در ادامه بیان
کرد: ژئومورفلوژی یک علم میان رشته ای است که به منظور درک چشم اندازهای محوطه باستانی
به کارگرفته می شود و زمین باستان شناسی ازاطلاعات
محیطی برای تفسیریافته های باستان شناسی استفاده می کند.


لازم
به ذکر است این همایش با پرسش و پاسخ به پایان
رسید.


این خبر تکمیل خواهد شد.


خبرنگار
: شهابی


800790


800791


800792


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium