ارسال شده در تاریخ :

با تلاش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد و دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و با
حضور مسئولان ، اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مراسم
روز درختکاری در روز یکشنبه 15 اسفند ماه
95 در ضلع شمالی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی (حد فاصل دانشکده ادبیات و ساختمان حفاظت فیزیکی دانشگاه) برگزار شد.


تصاویری از این مراسم در زیر درج می شود.600284600280


600281


600283


600285


600286


600287


600290


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium