ارسال شده در تاریخ :

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه طبق روال سالهای گذشته و همزمان با آغاز ترم
تحصیلی، نمایشگاهی از کتابهای فارسی در سالن ورودی برگزار کرده است. امسال به
منظور دسترسی بیشتر دانشجویان و امکان مبادله کتابهایی که دانشجویان مازاد دارند برای اولین باراز همکاری شرکت " بدو بوک " استفاده
کرده است. کتابهای عرضه شده در تمامی رشته
های دانشگاهی می باشد.


نمایشگاه فوق تاپایان مهر ماه دایر خواهد بود .


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium