ارسال شده در تاریخ :

دومین دوره آموزش زبان
فارسی در دانشگاه گرمیان اقلیم کردستان عراق با حضور 12 تن از فارسی آموزان آغاز شد. در این دوره فراگیران بر اساس تفاهم نامه میان مرکز
بین المللی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه (مرکزفردوسی) و دانشگاه گرمیان و بر مبنای شیوه آموزشی این مرکز زبان فارسی را
فرا می‌گیرند.


یاد آور می شود اولین دوره
آموزش زبان فارسی در دانشگاه گرمیان با حضور ۲۱ فارسی آموز تشکیل شد و پس از گذراندن
آزمون جامع زبان فارسی که با همکاری مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد این آزمون طراحی
و برگزار شد، شرکت کنندگان گواهینامه به زبان های فارسی و انگلیسی دریافت کردند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium