ارسال شده در تاریخ :


مثالی از چگونگی کسب امتیاز ترفیع:


چنانچه همکاری در سال 1395 که ابتدای اجرای این آیین نامه است وارد دانشگاه شده باشد چون جدیدالاستخدام است به جای 8 امتیاز کافی است که 5/33 امتیاز بیاورد ( بند و آیین نامه) و چون در سال اول اجرای آیین نامه فقط کسب 75% امتیازات کافی است، لذا ایشان با 4 امتیاز خواهد توانست ترفیع دریافت نماید.  این همکار اگر در رشته‏ های علوم انسانی استخدام شده و یا در گروهی به کار مشغول شود که جدید بوده و یا تحصیلات تکمیلی نداشته باشد باز هم امتیازات لازمش کم شده و به 3/2 کاهش می یابد. این امتیاز 3/2 نیز تماماً لازم نیست از چاپ مقالات علمی – پژوهشی به دست آید. 30% این امتیاز می تواند از فعالیت هایی مانند شرکت در کنفرانس و ... به دست آید. به عبارت دیگر با چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی به صورت مشترک نیز ایشان می تواند ترفیع بگیرد.


فرض کنیم که همکار جدید الورود نفر چهارم نویسندگات یک مقاله JCR، Q2 بوده است. لذا از مجموع 6/5 امتیاز مقاله 3/25 سهم  ایشان می شود که 40% امتیاز هم به خاطر Q2 بودن مجله افزوده می شود. لذا امتیاز ایشان 4/55 خواهد شد. ایشان چون جدیدالاستخدام است امتیازشان در 1/5 هم ضرب می‏شود. لذا به 6/8 خواهد رسید که معادل 0/75 امتیاز لازم برای ارتقا است.