ارسال شده در تاریخ :

نشست محصولات تراریخته گیاهی در تاریخ 15
اسفندماه 95 با حضور مسئولان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر تولایی
رئیس انجمن ژنتیک، دکتر مختار جلالی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر عباسی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سایر متخصصان و علاقمندان در تالار ابونصری هروی دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر شاهنوشی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهد در این نشست به لزوم طرح این موضوع در دانشگاه - و نه در جامعه- تاکید نمود و اظهار امیدواری کرد که برگزاری این نشست فرصتی
باشد برای تبادل نظرات علمی و صدور بیانیه ای پیرامون گیاهان تراریخته.


دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
نیز سیر تکامل و تکوین فناوری ها از جمله بیوتکنولوژی
را برای حاضران توضیح داد و افزود: بیوتکنولوژی در مرحله نهایی تکوین خود یعنی مرحله
تولید است و دستاوردها در این حوزه قابل انکار نیستند.


دکتر تولایی رییس انمن ژنتیک سخنران بعدی این جلسه
بود که در سخنان خود پتانسیل های بیوتکنولوژی
در حوزه های مختلف از جمله در حوزه کشاورزی را بازگو کرد و سپس با طرح سوالاتی انتقادات
مخالفین توسعه کشت گیاهان تراریخته را به چالش کشاند.


در ادامه برگزاری نشست علمی تولید و رهاسازی گیاهان
تراریخته در دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علیرضا عباسی-عضو هیات علمی دانشگاه تهران- انتقادات
مطرح پیرامون دو دستاورد مهندسی ژنتیک گیاهی- تولید گیاهان مقاوم به علف کش و گیاهان
مقاوم به آفات- را توضیح داد و با تاکید بر اینکه وارد کردن این انتقادات به هیچ عنوان
به معنای نفی بیوتکنولوژی نیست اشاره نمود که آمارهای ارایه شده در مورد سطح زیر کشت
گیاهان تراریخته- برخی ادعاها در مورد کاهش مصرف سموم با توسعه کشت گیاهان تراریخته
و افزایش عملکرد باید با دقت بیشتری بررسی شود.


سخنران بعدی جلسه آقای دکتر جلالی بود که دلیل راه
اندازی رشته های بیوتکنولوژی در ایران را توضیح داد و بر لزوم توجه به این حوزه از
فناوری تاکید نمودو اظهار داشت: در کمال تعجب مخالفت ها در برابر محصولات بیوتکنولوژیکی
حوزه انسانی خیلی کمتر از حوزه کشاورزی است.


در نهایت میزگردی  با حضور افراد فوق الذکر به همراه
اقای دکتر شهریاری- استاد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی دانشگاه فردوسی- شکل گرفت
و در ان به تعدادی از سولات جاضرین پاسخ داده شد.


600292


600293


600294


600295


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium