ارسال شده در تاریخ :


در این نشست که با حضور معاونان
فرهنگی و دانشجویی و نیز مدیران حوزه های فرهنگی- اجتماعی، تربیت بدنی، مشاوره،
دانشجویی و انضباطی دانشگاه های منطقه 9 کشور برگزار می شود کمیسیون های تخصصی
مختلفی در حوزه های مشاوره و بهداشت، خدمات دانشجویی، تربیت بدنی، فرهنگی و
اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه فرهنگی و اجتماعی پیش بینی شده است
.


برگزاری کارگاه آموزشی با
موضوع فعالیت های داوطلبانه دانشگاهیان، معرفی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز معرفی ساختار و برنامه های دفتر آموزش های
شهروندی و مهارت های اجتماع محور دانشگاه از دیگر بخش های این نشست می باشد
.


 


گفتنی است دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالی منطقه 9 کشور شامل دانشگاه های استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و
سمنان می باشد
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium