ارسال شده در تاریخ :

جلسه
انتخاب نماینده کارکنان روزمزد بیمه ای دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه 26 مهر ماه 96 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه ، دانشگاه با
حضور نماینده اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی، نماینده مدیریت حراست دانشگاه،نماینده
دفتر حقوقی دانشگاه و با حضور همکاران روزمزدبیمه
ای دانشگاه برگزار شد.


مهندس
ساقی مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه ضمن عرض
خیرمقدم به حاضرین توضیحاتی درخصوص نحوه ی انتخابات ارائه نمود، سپس انتخاب نماینده
کارگران با نظارت آقای راستین (نماینده اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی) برگزار و پس
از شمارش آرا محمود صنعتی تیرگان به عنوان عضو اصلی و سیدمهدی میرشاه ولای بعنوان عضو
علی البدل انتخاب شدند.


لازم
به ذکر است اعتبار نامه اعضای اصلی و علی البدل توسط اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی
صادر خواهد شد.


800794


800795.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium