طبقه بندي لينك ها

   كامپيوتر و اينترنت (27) 

  آزمايشگاه (8) 

  آموزش (7) 

  بازرگاني و تجارت (14) 

  بازيهاي كامپيوتري (3) 

  باغباني و كشاورزي (17) 

  پايگاه هاي اسلامي (29) 

     آموزش اسلام 

  پزشكي (14) 

  پست الكترونيك (6) 

  تحقيقات (15) 

  جستجوگرها (19) 

  خبرگزاري (3) 

  دانشگاهها (56) 

  رسانه هاي خبري, روزنامه ها و (51) 

  سايت هاي وابسته به دانشگاه فردوسي مشهد (123)

اين مجموعه كليه سايت هاي دانشكده ها، معاونت ها و واحدهاي مختلف دانشگاه فردوسي مشهد را در برمي گيرد.
     سايت دانشكده ها 
     سايت معاونت ها 
     سايت واحدها  
     ساير سايت ها 

  سايتهاي تفريحي ، سرگرمي، (2) 

  شبكه هاي اطلاع رساني (19) 

     بانك اطلاعات شركتهاي تجاري 
     بانك اطلاعات هنرمندان 
     پايگاه اطلاع رساني مرجع 

  صنايع (16) 

     بانك اطلاعات شركتها و كارخا 
     صنايع الكتريكي و الكترونيك 
     صنايع انرژي 
     صنايع غذايي 

  طراحي و گرافيك (12) 

  علوم (11)

     جامعه شناسي 
     علوم اجتماعي 
     علوم سياسي 
     نجوم 

  فرهنگ لغت (8) 

  کارآفريني (1) 

سايت کارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد

  كامپيوتر واينترنت (6) 

     ارائه دهندگان خدمات اينترن

  كتاب (10) 

     كتابشناسي ها 
     نشريات و كتب كودك و نوجوان 

  كتابخانه ها (7) 

  مراكز علمي, پژوهشي و فرهنگي (20) 

  نجوم و ستاره شناسي (0)

  وزارت خانه ها, سازمانها و ... (6) 


تعداد موجود: 516 پايگاههاي مرتبط و 70 طبقه بندي در پايگاه داده ما