مشخصات لينك: جستجو گر پايگاه هاي شيعه


طبقه بندي: شروع / شبكه هاي اطلاع رساني / پايگاه اطلاع رساني مرجع
اين سايت به زبانهاي فارسي و انگليسي و عربي است.
نظرات لينك | تغيير | گزارش لينك شكسته
جزئيات درجه بندي لينك
:مجموع آراء 2
درجه بندي كلي: 5.50

* توجه: اين قسمت درجه بندي رأي دهندگان ثبت شده را در مقايسه با رأي دهندگان ديگر سايتها مي سنجد 10 به 1.
رأي دهندگان بيروني
تعداد درجه بندي ها: 2
تفكيك درجه بنديها توسط مقدار
1 رأي (50.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)0 رأي (0.0% مجموع رأي ها)1 رأي (50.0% مجموع رأي ها)
12345678910
درجه بندي لينك: 5.50
درجه بندي بالا: 10
درجه بندي پايين: 1