وب سايت خود را ارتقاء ببخشيد

شايد علاقمند باشيد از يكي از چندين گزينه (درجه بندي وب سايت) ما استفاده كنيد.شما مي توانيد يك تصوير (و يا حتي يك فرم نظرسنجي) براي افزايش تعداد آراء دريافتي وب سايت خود، قرار دهيد. لطفاً يكي از گزينه هاي پايين را انتخاب كنيد:
1) لينك متن
يك راه براي ايجاد لينك به فرم نظرسنجي از طريق لينك ساده متني است:

كد HTML اي كه در اين مورد بايد استفاده كنيد عبارتست از:

<a href="http://www.um.ac.ir/Web_Links-req-ratelink-lid-465.html">به اين منبع نمره بدهيد</a>

شماره "465" در كدمنبع HTML شماره ID سايت شما در پايگاه داده دانشگاه فردوسی مشهد - سومین دانشگاه ایران موجود است. لطفاً مطمئن شويد كه اين شماره وجود دارد
2) لينك دكمه اي
اگر شما چيزي بيشتر از يك لينك ساده متني ميخواهيد، مي توانيد از يك دكمه ساده استفاده كنيد:
كد منبع براي دكمه بالا عبارتست از:

<form action="http://www.um.ac.ir/Web_Links.html" method="post">
<div>   <input type="hidden" name="lid" value="465" />
  <input type="hidden" name="req" value="ratelink" />
  <input type="submit" value="به اين سايت نمره بدهيد!" />
</form> </div>

3) فرم نظرسنجي از راه دور
اگر شما از اين مورد سوءاستفاده كنيد، ما لينك شما را حذف خواهيم كرد. با اين حال، فرم نظرسنجي از راه دور فعلي به صورت زير مي باشد:
به اين منبع رأي بدهيد!

استفاده از اين فرم به كاربران اجازه مي دهد مستقيماً در سايت شما به آن رأي بدهند و درجه بندي ها در اينجا نگهداري مي شود.فرم بالا غيرفعال مي باشد،اما كدمنبع ذيل، درصورتي كه شما آن را كپي و درون صفحه وب خود بچسبانيد،عمل خواهد كرد:
<form method="post" action="http://www.um.ac.ir/Web_Links.html"><div>
<table align="center" border="0" width="175" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td align="center"><b>به اين منبع رأي بدهيد!</b></a></td></tr>
<tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><td valign="top">
<select name="rating">
<option selected>--</option>
<option>10</option>
<option>9</option>
<option>8</option>
<option>7</option>
<option>6</option>
<option>5</option>
<option>4</option>
<option>3</option>
<option>2</option>
<option>1</option>
</select>
</td><td valign="top">
<input type="hidden" name="ratinglid" value="465" />
<input type="hidden" name="ratinguser" value="outside" />
<input type="hidden" name="req" value="addrating" />
<input type="submit" value="ارسال رأي!" />
</td></tr></table>
</td></tr></table>
</div> </form>

متشكريم و مؤفق باشيد!
- دانشگاه فردوسی مشهد - سومین دانشگاه ایران کارمندان