برای مشاهده سایر تلفن های دانشگاه روی تصویر زیر کلیک کنید


به دلیل بروز رسانی تلفن های لیست شده در جدول زیر، تا اطلاع ثانوی از سایت جستجوگر شماره تلفن که در بالا معرفی شده است استفاده کنید.

نام واحد
آدرس الكترونيك
آدرس
توضيحات
رياست
رياست  ch@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _ كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836011
مديريت دفتر رياست و روابط عمومي  pr@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _ كد پستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836030
دفتر نظارت و ارزيابي    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه_سازمان مركزي_ كد پستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836058
مديريت همكاريهاي علمي بين المللي  intr@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836056
اداره حراست  herasat@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _كد پستي 9177948974   تلفنخانه 8802000 نمابر 8836036
گزينش دانشگاه  coff@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _ كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836055
دفتر تجهيزات ارزي    ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - سازمان مركزي  تلفنخانه 8802000 نمابر 8764101
نمايندگي دانشگاه در تهران    تهران -ابتداي خ شريعتي كوچه پير جمالي  كد تهران 021 نمابر : 77500731
مركز آثار و مفاخر دانشگاه    ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836029
معاونت آموزشي و تحصيلات تكم
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه  vca@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كد پستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836017
مديريت تحصيلات تكميلي    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستي9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر
مديريت آموزشي  reg@ferdowsi.um.ir  ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه   نمابر 8762021
معاونت اداري و مالي
معاونت اداري و مالي  vcad@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _كد پستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836020
مديريت مالي و ذيحسابي دانشگاه    ميدان آزادي ـپرديس دانشگاه ,سازمان مركزي ـكد پستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8836048
مديريت امور اداري و پشتيباني    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8784849
اداره كارگزيني و رفاه    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8803000 نمابر 8763351
اداره دبيرخانه دانشگاه  sesr@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستس 9177948974  تلفن 8763341 نمابر 8763341
اداره تداركات    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه سازمان مركزي 8802000 نمابر 8763843
اداره خدمات عمومي _سازمان مركزي    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه_سازمان مركري _كدپستي9177948974  تلفن 1 - 8836040
دايره نقليه    ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948965  تلفن 8791093
اداره انتظامات  entezamat@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه  تلفخانه 8763356 نمابر 8802207
مهمانسرا    ميدان شريعتي _محوطه بيمارستان قائم (عج_كدپستي 9176699311  تلفنخانه 8409642- 8425633- 8403262
مركز رفاهي  mrd@ferdowsi.um.ac.ir  بلوار تلويزيون _مقابل صدا وسيماي مركز خراسان _كدپستي 9176854983  سرپرست 8425411 تلفنخانه 8405017 --- 8403381
سراي استادان    خيابان استاد اسدا---زاده_سه راه ادبيات _خيابان اسرار غربي  تلفنخانه 8432021 -- 8433611 - 8433102
شركت تعاوني مصرف    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستس 9177948974   تلفن 8796990-- داخلي از سازمان مركزي 2657
مديريت ساختمانها و تاسيسات    ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - سازمان مركزي  تلفنخانه سازمان مركزي 8802000 نمابر 8836043
مديريت دفتر حقوقي      
معاونت پژوهش و فناوري
معاونت پژوهش و فناوري  vcr@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8763345
مديريت پژوهشي    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000 نمابر 8763342
مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي  info@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948975  تلفنخانه 9- 8796798 -- 6- 8789263 نمابر 8796822 داخلي 2655
مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي  seismo@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كد پستس 9177948976  6-- 8791195 داخلي از سازمان مركزي 2651
موسسه چاپ و انتشارات  pub@ferdowsi.um.ac.ir  بلوار وكيل آباد _بلوار كوثر _روبروي كوثر 7_ صندوق پستي 191  تلفنخانه 7- 8819994 نمابر 8816020
مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه    ميدان آزادي - پرديس دانشگاه -سازمان مركزي  تلفنخانه 8802000 نمابر 8763347
معاونت دانشجويي و فرهنگي
معاونت دانشجوئي و فرهنگي  vcs@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000نمابر 8836052
مديريت دانشجويي  stu@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8796820 - 8796822 نمابر 8795244 داخلي از سازمان مركزي 5- 2664
مديريت امورفرهنگي و فوق برنامه دانشگاه  farhangi@um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه __كدپستي _9177948974  تلفنخانه 8796795 ,8796790 ,8789989 ,8798012 نمابر 8789697داخلي از سازمان مركزي 2667
مديريت تربيت بدني    ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _كد پستي 91177948974  تلفنخانه 2-8795201 نمابر 8795205 داخلي از سازمان مركزي 2619
خوابگاههاي دانشجويي    ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _امور خوابگاهها  تلفن خوابگاهها 8796801 نمابر 8795244
گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر  isar@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948974  تلفن و نمابر 8796794 داخلي از سازمان مركزي 2636
مجتمع كانونهاي فرهنگي و هنري  kanon@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كد پستي 9177948974  تلفن 8796795 نمابر 8789697 داخلي از سازمان مركزي 2667
مركز مشاوره دانشجويان  moshaver@um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي _9177948974   تلفنخانه و نمابر 8796796,8788886 -- داخلي از سازمان مركزي 2669
معاونت طرح و برنامه
معاونت طرح و برنامه  vpb@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي پرديس دانشگاه _سازمان مركزي _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 8802000-- نمابر 8836023
مركز آمار و اطلاعات و امور رايانه اي  cc@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948963  تلفنخانه 8782050 -نمابر 8787173داخلي از سازمان مركزي 1 - 2640
نهادها و تشكلهاي فرهنگي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  nahadfum@Gmail.com  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه - مسجد حضرت زهرا (سلام ا.. عليها)  تلفنخانه 8806430 - 8806431 -- پيامك: 30007461111197
دانشكده ها
دانشكده كشاورزي شيروان  shu@ferdowsi.um.ac.ir  شيروان _كيلومتر 10محور شيروان _بجنورد_دانشكده كشاورزي  كد شيروان 0585 تلفنخانه 2- 4423660 نمابر 4423663
دانشكده ادبيات و علوم انساني _ دكتر علي شريعتي  flh@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 917794888   تلفنخانه 8796830 نمابر 8794144داخلي از سازمان مركزي 6-2645
دانشكده الهيات _شهيد مطهري  fth@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948974  تلفنخانه 5 - 8829571 نمابر 8829579 داخلي از سازمان مركزي 2673
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  ftr@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كد پستي 9177948979  تلفنخانه 2- 8829581 نمابر 8829580 داخلي از سازمان مركزي 8 - 2617
دانشكده دامپزشكي  fvet@ferdowsi.um.ac.ir  مشهد - ميدان آزادي پرديس دانشگاه كدپستي 9177948974 صندوق پستي 1793  تلفنخانه 8788944 - 8796782 - 8763655 نمابر 8763852 داخلي از سازمان 4 - 2613
دانشكده علوم اداري و اقتصادي  fba@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948951  تلفنخانه 8813090 نمابر 8811243 داخلي از سازمان مركزي 9 - 2628
دانشكده علوم  fs@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه كد پستي 9177948974 صندوق پستي 1436 - 91775  تلفنخانه 8796505 - 8797022- 8797660 نمابر 8796416 داخلي از سازمان مركزي 3 - 2652
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  fed@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي_پرديس دانشگاه  تلفنخانه 8783008 نمابر 8783012 داخلي از سازمان مركزي 2620 سامانه پيام كوتاه 300007650001543
دانشكده علوم رياضي  mathstat@um.ac.ir  ميدان آزادي -پرديس دانشگاه- كدپستي 9177948953  تلفنخانه 8828600 نمابر 8828609 داخلي از سازمان مركزي 2648
دانشكده كشاورزي  fag@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948978  تلفنخانه 20 - 8795612 نمابر 8787430 داخلي از سازمان مركزي 9 - 2608
دانشكده مهندسي  fen@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي _پرديس دانشگاه _كدپستي 9177948944  تلفنخانه 8815100 نمابر 8763301 داخلي از سازمان مركزي 1 - 2630
دانشكده هنر _نيشابور  art@ferdowsi.um.ac.ir  نيشابور ـابتداي شهرك بهداري ـساختمان مجتمع دانشگاهي ـكد پستي 91136  كد نيشابور 0551 تلفنخانه 6610140-6614411 نمابر6610960
پژوهشكده علوم گياهي  rcps@um.ac.ir  ميدان آزادي -پرديس دانشگاه كدپستي 9177948974 صندوق پستي 91775-1653  تلفنخانه:8788277-8788216 نمابر :8787670 داخلي از سازمان مركزي 2658
كالج دانشگاه  college@um.ac.ir  خ احمد آبادخ رضانبش رضا23  تلفنخانه: 8406561 نمابر :8425467
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  fnre@ferdowsi.um.ac.ir  ميدان آزادي_پرديس دانشگاه  تلفنخانه : 5 - 8763234 نمابر 8788805 داخلي از سازمان مركزي دانشگاه 5 - 2674
دانشكده معماري و شهرسازي  fau@um.ac.ir  مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - كد پستي 91779948944  تلفنخانه : 7879993 - 8780707 نمابر 8780707