دانشكده ها

 

معرفی رشته جغرافیا - برنامه ریزی روستایی - مقطع دکتری (Ph.D)

جغرافیا به عنوان علم توزیع فضایی پدیده ها اصولاً با تبیین پراکندگی، افتراق و بازساخت مکانی- فضایی پدیده ها در ارتباط با ساختهای اجتماعی و اقتصادی سروکار دارد. و هر چند این علم از دوره باستان همواره بر کاربردی بودن، در مسائل مختلف زندگی تاکید داشته است لکن اوج شکوفایی و تولد دوباره کاربردی علوم جغرافیایی را می توان از دهه 1960 و به بعد دانست. تا جاییکه این اوج به آغاز میسر های جدید- پیوند علوم جغرافیایی با برنامه ریزی و توسعه – منجر
گردید که درآن عقب ماندگیهای ناحیه ای، نگرشهای تازه به برنامه ریزیها(شهری، روستایی، محیطی و ناحیه ای ) در ارتباط با نیازهای انسان، محیط زیست و آینده نگری نسبت به فضای زندگی بی اساس کار به شمار می آید.

طول دوره تحصیل

حداکثر دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 5/4 سال است. نظام آموزش این دوره واحدی و کلیه دروس علمی و نظری آن طی 5 نیمسال ارائه میشود. طی هر نیمسال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحدنظری 3 ساعت در هفته می باشد. تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی 50 واحد است، که مطابق جدول الف و ب دروس تخصصی و تخصصی اختیاری و پایان نامه تقسیم میشود و دروس جبرانی براساس تبصره 9 آیین نامه دوره دکتری اجرا می گردد.

تعداد واحدها

مجموعه دروس برنامه آموزشی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستائی به 4 دسته به شرح زیر تقسیم می شود.
الف- دروس جبرانی براساس تبصره ماده 9 ائین نامه دوره دکتری
ب- دروس تخصصی 26 واحد
ج- دروس تخصصی اختیاری 4 واحد
د- پایان نامه 2 واحد
رساله دکتری
واحد ساله برای رشته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به ارزش 20 واحد نظری است بنابراین دانشجو با توجه به علاقه و نیاز جامعه و اولویت های دانشگاه، طرح رساله خود را جهت اولیه به گروه/ بخش، با عنایت به موضوع پایان نامه، استاد راهنما و مشاوره پایان نامه را که متناسب با رشته تخصصی آنان است انتخاب و برای تصویب به شورای تحصیلات دانشکده ارسال می دارد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع دکتری پی اچ دی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 61210013 جغرافیا، محیط و ایدئولوژی خير اصلي    
2 61210024 روش شناسی و تکنیکهای تحقیق خير اصلي    
3 61210057 اقتصاد توسعه با تاکید بر ایران خير اصلي    
4 61213067 کشاورزی و توسعه پایدار خير اصلي    
5 61213089 مدیریت زیست محیطی و برنامه ریزی روستایی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها