سه‌شنبه 13 مرداد 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته مجسمه سازي

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
2 25140049 آشنائی باهنرهای سنتی 1 بله پايه    
3 25140050 تاریخ عمومی حجم سازی 1 خير پايه    
4 25140083 هندسه 1 خير پايه    
5 25140129 مبانی هنرهای تجسمی 1 خير پايه    
6 25140152 طراحی پایه 1 خير پايه    
7 25143037 کارگاه مجسمه سازی عمومی 1 خير تخصصي    
ترم 2
8 250 فارسی عمومی خير عمومي    
9 25140038 طراحی پایه 2 خير پايه    
10 25140072 آشنائی باهنرهای سنتی 2 بله پايه    
11 25140174 تاریخ عمومی حجم سازی 2 خير پايه    


ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي | الهيات شهيد مطهري | تربيت بدني و علوم ورزشي | دامپزشكي | علوم اداري و اقتصادی | علوم | علوم تربيتي | علوم رياضي | كشاورزي | مهندسي | معماری، شهرسازی و هنر اسلامی | منابع طبيعي و محيط زيست | پژوهشکده علوم گياهي | مرکز آموزش های الکترونیکی