دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری - مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی کارآمد در امور مربوط به اداره مراتع و آبخیزهای کشور و بهره برداری صحیح از منابع تولید علوفه برای تولیدات دامی بیشتر و جلوگیری از فرسایش در حوزه های آبخیز اعم از بادی، آبی و سیلابی که سبب هدر رفتن خاک و پر شدن مخازن سدها و پیشروی شنهای روان می گردد. لازم است متخصصینی تربیت شوند تا ضمن بکارگیری آموخته های خود بتوانند برنامه ریزی اصولی در جهت نیل به خودکفایی در زمینه مرتع و آبخیزداری را بعمل آورند.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی این رشته حداقل چهارسال و حداکثر شش سال می باشد. هر سال تحصیلی دارای دو نیسمال و هر نیمسال دارای 16 هفته آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و هر واحد درسی نظری 16 هفته ساعت آموزش می باشد.

تعداد واحدها

واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری 136 واحد به شرح زیر است.
دروس عمومی 20 واحد
دروس علوم پایه 28 واحد
دروس اصلی 33 واحد
دروس تخصصی 45 واحد
دروس انتخابی 10 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه های زیر بکار مشغول گردند
- بعنوان مدیر ادارت فنی مراتع و حفاظت خاک در سازمان جنگلها و مراتع (وزارت جهاد کشاورزی ) ووزارت نیرو.
- بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی (رشته منابع طبیعی) و موسسات آموزشی مربوطه
- بعنوان کارشناس (مهندس ) دراجرای تحقیقات در موسسات تحقیقات منابع طبیعی

ضرورت و توانایی

با توجه به اینکه تولیدات علوفه مرتعی که بطور طبیعی از مراتع کشور بدست می آید نقش مهمی در اقتصاد کشور به منظور تامین غذائی دام وتولیدات دامی و پروتئین ایفاء می نماید، و از طرفی برای جلوگیری از فرسایش آبی و پرشدن مخازن سدها و تثبیت شنهای روان که پیشروی آنها به مناطق روستایی مرکز و جنوب کشور خساراتی وارد می کند، لازم است متخصصینی در این زمینه تربیت شوند تا بتوانند با برنامه ریزی های صححیح و نظارت بر حسن اجرای آنها و آموزش در جهت اصلاح و توسعه مراتع جلوگیری از فرسایش و حفاظت آب و خاک اقدام نمایند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته مرتع و آبخیز داری

                              
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 250 فارسی عمومی خير عمومي    
2 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
3 24420006 فیزیک عمومی خير پايه    
4 24420017 ریاضیات (1) خير پايه    
5 24420040 گیاهشناسی (1) فیزیولوژی وتشریح خير پايه    
6 24420062 شیمی عمومی خير پايه    
7 24420084 اکولوژی خير پايه    
8 24421123 شناخت منابع طبیعی خير اصلي    
ترم 2
9 24420039 زمین شناسی خير پايه    
10 24420051 گیاهشناسی (2) سیستماتیک ومرفولوژی خير پايه  پیش نیاز
11 24421010 هوا و اقلیم شناسی خير اصلي  پیش نیاز
12 24421032 خاکشناسی عمومی خير اصلي  پیش نیاز
13 24421112 کاربرد کامپیوتر درمنابع طبیعی خير اصلي    
ترم 3
14 24420028 ریاضیات (2) خير پايه  پیش نیاز
15 24420073 آمار احتمالات خير پايه  پیش نیاز
16 24420108 استاتیک ومقاومت مصالح خير پايه  پیش نیاز
17 24421021 مساحی نقشه برداری خير اصلي  پیش نیاز
18 24421043 اصول سنجش از راه دور خير اصلي    
ترم 4
19 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
20 24420095 هیدرولیک عمومی خير پايه  پیش نیاز
21 24421009 اقتصاد منابع طبیعی خير اصلي    
22 24421098 مرتعداری خير اصلي  پیش نیاز
23 24423005 ژئومرفولوژی(1) خير تخصصي  پیش نیاز
24 24423016 شناسایی گیاهان مرتعی (1) خير تخصصي  پیش نیاز
25 24423107 اکولوژی مرتع خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
26 24421054 هیدرولوژی عمومی خير اصلي  پیش نیاز
27 24421065 سیاست وقوانین منابع طبیعی خير اصلي    
28 24421087 آمار کاربردی خير اصلي  پیش نیاز
29 24423072 ژئو مرفولوژی (2) خير تخصصي  پیش نیاز
30 24423083 کارتوگرافی خير تخصصي  پیش نیاز
31 24423118 رابطه دام ومرتع خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
32 24421076 درخت شناسی عمومی خير اصلي  پیش نیاز
33 24423049 هیدرولوژی کاربردی خير تخصصي  پیش نیاز
34 24423050 شناسایی گیاهان مرتعی (2) خير تخصصي  پیش نیاز
35 24423061 حفاظت آب وخاک خير تخصصي  پیش نیاز
36 24423129 اصلاح وتوسعه مراتع خير تخصصي  پیش نیاز
37 24423130 اندازه گیری وارزیابی مراتع خير تخصصي  پیش نیاز
38 24423174 کارورزی خير تخصصي    
ترم 7
39 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
40 24421101 جامعه شناسی روستایی وعشایری خير اصلي  پیش نیاز
41 24423038 خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک خير تخصصي  پیش نیاز
42 24423094 ِارزیابی قابلیت اراضی خير تخصصي  پیش نیاز
43 24423152 آبخیز داری خير تخصصي  پیش نیاز
44 24423163 جمع آوری آب در مناطق خشک ونیمه خشک خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 8
45 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
46 24423027 کشت و تکثیر گیاهان مرتعی خير تخصصي  پیش نیاز
47 24423141 احیاء بیولوژیک مناطق خشک ونیمه خشک خير تخصصي    
48 24423185 پروژه خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها