دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات - مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات به منظور نیل به خودکفائی در مواد اولیه غذایی و صنعتی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش وتجربیات خود تولید اقتصادی محصولات زراعی را بطور علمی امکان پذیر و از امکانات موجود در کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید محصولات نموده و در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند.

طول دوره تحصیل

براساس آیئن نامه دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه طول دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 4 سال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره 6 سال میباشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و درهر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری درهر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 135 واحد به شر زیر می باشد.
دروس عمومی 20 واحد
دروس علوم پایه 33 واحد
دروس اصلی کشاورزی 38 واحد
دروس تخصصی 37 واحد
که شامل 28 واحد الزامی تخصصی، گرایش ها، 9 واحد الزامی هر یک از گرایش 7 واحد انتخابی گرایش.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند.
- بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی کشاورزی
- به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف زراعت و اگرونومی در واحدهای اجرایی نظیر وزرات کشاوزی ، وزارت جهاد سازندگی و غیره .
- بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقاتی در واحدهای تحقیقات کشاورزی

ضرورت و توانایی

برقراری رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسائی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح( هکتار) موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمینهای قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه بیشتر از زمینهای کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده به عمل آید. از این جاست که ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی ودروس تخصصی رشته زراعت و اصلاح نباتات در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته زراعت و اصلاح نباتات-گرايش اصلاح نباتات

       
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
2 114 زیست شناسی عمومی خير پايه    
3 215 آشنائی با کامپیــــوتر خير اصلي    
4 250 فارسی عمومی خير عمومي    
5 24105064 گیاهشناسی - 1 خير پايه    
6 24120045 شیمی عمومی خير پايه    
ترم 2
7 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
8 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
9 256 فیزیک عمومی خير پايه    
10 24106067 خاکشناسی عمومی خير اصلي    
11 24120012 ریاضیات عمومی خير پايه    
12 24120067 تشریح ورده بندی گیاهی خير پايه    
13 24121060 اصول زراعت خير اصلي    
ترم 3
14 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
15 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
16 24105086 آمار و احتمالات خير پايه    
17 24120034 شیمی آلی خير پايه  پیش نیاز
18 24121026 ماشینهای کشاورزی خير اصلي    
19 24121037 اصول وروشهای آبیاری خير اصلي    
ترم 4
20 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير اصلي    
21 24106078 عملیات کشاورزی خير اصلي    
22 24106089 حشره شناسی و دفع آفات خير اصلي    
23 24120078 بیوشیمی عمومی خير پايه    
24 24120089 ژنتیک خير پايه    
25 24121071 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی خير اصلي    
26 24123215 زراعت غلات خير تخصصي    
ترم 5
27 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
28 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
29 24105053 طرح آزمایشات کشاورزی خير اصلي    
30 24120056 اکولوژی کشاورزی خير پايه    
31 24121015 بیماریهای گیاهی خير اصلي  پیش نیاز
32 24121048 باغبانی عمومی خير اصلي    
33 34121158 بیوشیمی گیاهی خير پايه    
ترم 6
34 24106114 علفهای هرز و کنترل آنها خير تخصصي    
35 24123088 زراعت نباتات علوفه ای خير تخصصي  پیش نیاز
36 24123226 زراعت گیاهان صنعتی خير تخصصي    
37 24123237 طرح آزمایشهای کشاورزی تکمیلی خير اصلي    
38 24123248 اصول اصلاح نباتات خير تخصصي    
ترم 7
39 24123099 فیزیولوژی گیاهان زراعتی خير تخصصي  پیش نیاز
40 24123135 کنترل و گواهی بذر خير تخصصي  پیش نیاز
41 24123191 عملیات زراعی خير تخصصي    
42 24123271 اصلاح نباتات خصوصی خير اصلي    
43 24123328 دیمکاری خير تخصصي    
ترم 8
44 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
45 24105031 دامپروری عمومی خير اصلي    
46 24106023 اقتصاد کشاورزی خير اصلي    
47 24123259 بیوتکنولوژی گیاهی خير اصلي    
48 24123260 مبانی کشاورزی پایدار خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها