دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات - مقطع کارشناسی

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات به منظور نیل به خودکفائی در مواد اولیه غذایی و صنعتی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش وتجربیات خود تولید اقتصادی محصولات زراعی را بطور علمی امکان پذیر و از امکانات موجود در کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید محصولات نموده و در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند.

طول دوره تحصیل

براساس آیئن نامه دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه طول دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 4 سال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره 6 سال میباشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و درهر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری درهر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 135 واحد به شر زیر می باشد.
دروس عمومی 20 واحد
دروس علوم پایه 33 واحد
دروس اصلی کشاورزی 38 واحد
دروس تخصصی 37 واحد
که شامل 28 واحد الزامی تخصصی، گرایش ها، 9 واحد الزامی هر یک از گرایش 7 واحد انتخابی گرایش.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند.
- بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی کشاورزی
- به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف زراعت و اگرونومی در واحدهای اجرایی نظیر وزرات کشاوزی ، وزارت جهاد سازندگی و غیره .
- بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقاتی در واحدهای تحقیقات کشاورزی

ضرورت و توانایی

برقراری رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسائی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح( هکتار) موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمینهای قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه بیشتر از زمینهای کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده به عمل آید. از این جاست که ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی ودروس تخصصی رشته زراعت و اصلاح نباتات در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته زراعت و اصلاح نباتات-گرایش اصلاح نباتات

    
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 114 زیست شناسی عمومی خير پايه    
2 215 آشنائی با کامپیــــوتر خير پايه    
3 250 فارسی عمومی خير عمومي    
4 511 اندیشه اسلامی-1 (مبدا و معاد) خير عمومي    
5 24105122 گیاهشناسی - 1 خير پايه    
6 24105133 گیاهشناسی - 1 خير پايه    
7 24120045 شیمی عمومی خير پايه    
ترم 2
8 512 اندیشه اسلامی-2 (نبوت و امامت) خير عمومي    
9 24120012 ریاضیات عمومی خير پايه    
10 24120090 تشریح ورده بندی گیاهی خير پايه    
11 24120103 تشریح ورده بندی گیاهی خير پايه    
12 24121060 اصول زراعت خير اصلي    
ترم 3
13 522 اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) خير عمومي    
14 24105086 آمار و احتمالات خير پايه    
15 24110121 شیمی آلی خير پايه    
16 24110132 آزمایشگاه شیمی آلی خير پايه    
17 24120089 ژنتیک خير اصلي    
18 24121082 اصول وروشهای آبیاری - نظری خير اصلي    
19 24121093 اصول وروشهای آبیاری - عملی خير اصلي    
ترم 4
20 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
21 531 انقلاب اسلامی ایران خير عمومي    
22 24106078 عملیات کشاورزی خير اصلي    
23 24106089 حشره شناسی و دفع آفات خير اصلي    
24 24120078 بیوشیمی عمومی خير پايه    
25 24123215 زراعت غلات خير تخصصي    
ترم 5
26 542 تاریخ تحلیلی صدر اسلام خير عمومي    
27 24105053 طرح آزمایشات کشاورزی خير اصلي    
28 24121048 باغبانی عمومی خير اصلي    
29 24190043 اکولوژی خير پايه    
30 34121158 بیوشیمی گیاهی خير اصلي    
ترم 6
31 24106125 علفهای هرز و کنترل آنها خير اصلي    
32 24106136 علفهای هرز و کنترل آنها خير اصلي    
33 24123088 زراعت نباتات علوفه ای خير تخصصي  پیش نیاز
34 24123226 زراعت گیاهان صنعتی خير تخصصي    
35 24123237 طرح آزمایشهای کشاورزی تکمیلی خير تخصصي    
36 24123248 اصول اصلاح نباتات خير تخصصي    
37 24123293 زراعت درشرایط تنشهای محیطی بله تخصصي    
38 24123328 دیمکاری خير تخصصي    
ترم 7
39 24123135 کنترل و گواهی بذر خير تخصصي  پیش نیاز
40 24123191 عملیات زراعی خير تخصصي    
41 24123204 پروژه خير تخصصي    
42 24123271 اصلاح نباتات خصوصی خير تخصصي    
43 24123351 فیزیولوژی گیاهان زراعی تئوری خير تخصصي  پیش نیاز
44 24123362 فیزیولوژی گیاهان زراعی عملی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 8
45 551 تفسیر موضوعی قرآن خير عمومي    
46 24105031 دامپروری عمومی خير اصلي    
47 24106023 اقتصاد کشاورزی خير اصلي    
48 24123259 بیوتکنولوژی گیاهی خير تخصصي    
49 24123260 مبانی کشاورزی پایدار خير تخصصي    
50 24123293 زراعت درشرایط تنشهای محیطی بله تخصصي    
51 24143280 رابطه آب وخاک وگیاه -عملی بله تخصصي    
52 24143326 رابطه اب وخاک وگیاه بله تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها