دانشكده ها

 

معرفی رشته مدیریت آموزشی - مقطع کارشناسی ارشد

لازمه پیشبرد هدفهای هر سازمان و داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد لذا بمنظور بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق مدیرانی با بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بصورت ناپیوسته ارائه میشود در این برنامه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی فارغ التحصیلان کارشناسی سایر رشته ها و علوم تربیتی به سه سال سابقه آموزشی پس از موفقیت در امتحان تخصصی (علاوه بر زبان ) و دارا بودن شرایط مذکور در آئین نام کلی کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی به ادامه تحصیل می پردازند.
تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 27 واحد می باشد طول دوره کارشناسی ارشد حداکثر و حداقل مجاز تعداد واحدها که دانشجو می تواند یک ترم تحصیلی انتخاب نماید شرایط نیمه وقت بودن با تمام وقت بودن دانشجو، شرایط نمره قبولی در یک، شرط معدل و نیز مشروط شدن دانشجو طبق آئین نامه کلی کارشناسی ارشد شورای عالی برنامه ریزی میباشد. در این برنامه یک واحد درسی عبارتست از 17 ساعت درس نظری می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 27 واحد بشرح زیر است:
دروس اصلی 11 واحد
دروس تخصصی 22 واحد
پایان نامه 4 واحد
جمع 37 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

الف- شایستگی عهده دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی در تمام سطوح و مدارس شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی
ب- شناخت عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت
ج- توانائی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت
د- مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی
هـ - آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر درجهت تامین کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ضرورت و توانایی

تربیت کرشناسی ارشد مدیریت آموزشی با توجه به اهداف این برنامه حائز اهمیت بوده و دلائل زیر ضرورت آنرا ایجاب می نماید.
1- بهبود شایستگی و کیفیت مدیریت آموزشی موجود
2- پاسخ به نیازهای اساسی به مدیران آموزشی شایسته
3- بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده از تسهیلات و امکانات آموزش مدارس
4- بکارگیری مدیریان متعهد و متخصص به منظور و رشد بهبود نیروی انسانی موجود و استفاده بهتر از آن
5- ایجاد روحیه مثت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه
6- گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بررسی های اساسی مسائل آموزش

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره چهار ترمي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي

    
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 31421031 کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی خير اصلي    
2 31423059 رفتار و روابط انسانی درسازمانهای آموزشی خير تخصصي  پیش نیاز
3 31423082 مکاتب فلسفی و آراء تربیتی خير تخصصي    
4 31423106 متون زبان تخصصی - 1 خير اصلي    
ترم 2
5 31421019 اصول برنامه ریزی آموزشی خير اصلي    
6 31421020 اصول مدیریت آموزشی خير اصلي    
7 31421042 روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی خير اصلي  پیش نیاز
8 31423026 تئوریهای سازمانی مدیریت خير تخصصي    
9 31423048 مدیریت نیروی انسانی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 3
10 31423037 نظارت و راهنمایی آموزشی خير تخصصي    
11 31423060 بودجه بندی و مدیریت مالی خير تخصصي    
12 31423071 تجزیه‌و تحلیل ‌سیستمها و کاربرد آن ‌در مدیریت‌آموزش خير تخصصي  پیش نیاز
13 31423093 َپایان نامه خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها