دانشكده ها

 

معرفی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی - مقطع دکتری (Ph.D)

افزایش بی سابقه حجم اطلاعات درسطح جهان، پدیده ایکه با اصطلاح انفجار اطلاعات، از آن یاد می شود و نیز پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی در دهه اخیر و پیدایش انواع گوناگون ابزارهای نگهداری و ثبت اطلاعات نظیر حافظه های کامپیوتری و دیسکهای نوری، لزوم داشتن متخصصانی که بتوانند با آشنایی با این پیشرفتهای و با کمک اندیشه خلاق خود امکانات بهره گیری از این پیشرفتها را در جهت منافع ملی ایران فراهم آوردند و در عین حال به ارتقاء میزان بهره گیری از میراث غنی فرهنگی گذشته به متد امکانات جدید کمک کنند روز به روز بیشتر احساس می شود.
همچنین با توجه به امکانات ارزی کشور و لزوم استفاده از حداکثر امکانات برای تربیت مشخصات در سطوح عالی در داخل کشور برنامه حاضر جهت ایجاد دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی تهیه شده است.

طول دوره تحصیل

طول دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی براساس آئین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی مصوب شورای عالی برنامه ریزی حداکثر 5/4 سال است و به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می گردد.
مرحله آموزشی پس از پذیرفته شدن داوطلب آغاز می گردد. دانشجو در طول این مرحله توانائی لازم را جهت شروع کارهای پژوهشی باید بدست آورد. این مرحله دانشجو با سرپرستی یکی از استادان، تحت نظر کمیته تحصیلات تکمیلی، در یکی ز زمینه ها کتابداری و اطلاع رسانی به انجام پژوهش می پردازد.

تعداد واحدها

الف: دروس اصلی
تعداد واحدهای درسی اصلی دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی 44 تا 45 واحد به شرح زیر است:
- دروس تخصصی اجباری 14 واحد
- دروس تخصصی اختیاری 10-11 واحد
- پایان نامه 20 واحد
ب- دروس جبرانی:
دانشجویانی که بر حسب تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد هر یک از دروس جدول شماره 1 نگذارنده اند موظف اند آن درس را پیش ازآغاز دوره بعنوان کمبود بگذرانند. کمیته تحصیلات تکمیلی براساس مقایسه سرفصل دروس دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد با سرفصل دروس کمبود (جبرانی) تصمیم خواهد گرفت.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره چهار ترمي دكتري رشته كتابداري و اطلاع رساني

   
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 61433010 ارتباطات و سیبرنتیک خير تخصصي    
2 61433145 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی خير پايه    
3 61433178 روش تحقیق خير تخصصي    
ترم 2
4 61433032 سمینار روش شناسی تحقیق خير تخصصي  پیش نیاز
5 61433054 کتابداری و اطلاع رسانی بین المللی خير تخصصي    
6 61433065 مدیریت پایگاههای داده ها خير تخصصي    
7 61433112 جغرافیای سیاسی اطلاعات - ژئوپولتیک اطلاعات خير تخصصي    
ترم 3
8 61433021 برنامه ریزی کتابخانه هاوخدمات اطلاعاتی خير تخصصي    
9 61433076 نظامهای بازیابی اطلاعات خير تخصصي  پیش نیاز
10 61433098 تدریس عملی خير تخصصي    
11 61433123 سمینارمسائل و یژه درکتابداری و اطلاع رسانی خير تخصصي    
12 61433190 آمار - 2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
13 61433043 سمینار مدیریت اطلاعات خير تخصصي    
14 61433087 اقتصاد اطلاعات خير تخصصي    
15 61433101 رفتارهای اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی خير تخصصي    
16 61433134 مطالعه مستقل خير تخصصي    
ترم 5
17 61433203 رساله خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها