دانشكده ها

 

معرفی رشته حسابداری - مقطع کارشناسی

مقدمه :
تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده میباشد. بسیار پیچیده کرده است کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تربر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند.
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
بر این اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری در کمیته برنامه ریزی علم اداره و مدیریت گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین یافته است مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسیده است.

طول دوره تحصیل

- طول دوره و شکل نظام :
طول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی 5 سال است و کلید دروس آن در 9 ترم برنامه ریزی شده است. طول هر ترم 18 هفته فعال آموزشی میباشد. هر واحد درسی بصورت نظری 18 ساعت و هر واحد کار آموزی حداقل 54 ساعت در طول نیمسال (18 هفته ) خواهد بود. کارآموزی عموماً در واحدهای بازرگانی، تولیدی، دولتی، موسسات حسابرسی با نظر گروه آموزشی حسابداری در موسسات آموزش عالی انجام خواهد گرفت.

تعداد واحدها

3- واحد های درسی:
تعداد کل واحدهای درسی این رشته 160 واحد 10 واحد کارآموزی به شرح زیر میباشد.
1- دروس عمومی 20 واحد
2- دروس پایه 50 واحد
3- دروس تخصصی 71 واحد
4- کار آموزی معادل 10 واحد
نیمسال هشتم دوره تحصیلی و تابستان متعاقب آن به 10 واحد کارآموزی اختصاص داده شده است طبق ماده 29 و تبصره ماده 38 آئین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی این 10 واحد جزء کارآموزی به حساب آمده است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانائی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند.
1- انجام کلیه امور حسابداری در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی
2- تصدی کلیه امور حسابداری در موسسات دولتی و شهرداریها
3- اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی.
4- طرح و اجرای سیستمهای مالی در موسسات بازرگانی و صنعتی
5- فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی میتواند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

ضرورت و توانایی

ضروت و اهمیت دوره کارشناسی حسابداری با توجه به نکات زیر بخوبی آشکار میگردد:
1- آشفتگی و نابسامانی دروضع مالی بسیاری از موسسات بازرگانی تولیدی، دولتی و شهرداریها و بخصوص صنایع ملی شده و عدم امکان ارائه گزارشهای مالی صحیحح و به موقع در این موسسات که ناشی از کمبود حسابداران متخصص میباشد.
2- عدم توانائی موسسات حسابرسی بخصوص موسسات حسابرسی وابسته به دولت در رسیدگی به گزارشهای مالی واحدهای اقتصادی به علت کمبود حسابداران تحصیل کرده در حرفه حسابرسی که در سالهای اخیر موجب وقفه یا تأخیر در امر رسیدگی گردیده است.
3- نارسائی در امر آموزش حسابداری در دانشگاهها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و رشته های خدمات در وزارت آموزش و پرورش به علت کمبود استادان ودبیران تحصیل کرده و کارآزموده.
4- برنامه ریزی و کنترل عملیات بازرگانی، تولیدی و دولتی عموماً با کمک حسابداران و کارشناسان مالی تحصیل کرده امکان پذیر میباشد و در بسیاری از موارد کمبود اینگونه افراد انجام کار برنامه ریزی و کنترل عملیات را به عهده تاخیر انداخته است.
تردیدی نیست که تربیت کارشناسان حسابداری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کوتاه مدت و بلند مدت میتواند بسیاری از کمبودها و نارسائی های فوق را جبران نماید.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته حسابداري

                          
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
2 21320036 اصول علم اقتصاد -1 خير پايه    
3 21320138 حقوق بازرگانی خير پايه    
4 21320150 مبانی سازمان و مدیریت خير پايه    
5 21323013 اصول حسابداری -1 خير تخصصي    
ترم 2
6 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
7 21320014 روانشناسی عمومی خير پايه    
8 21320047 اصول علم اقتصاد -2 خير پايه  پیش نیاز
9 21320069 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت خير پايه    
10 21320070 آمار و کاربرد آن درمدیریت خير پايه    
11 21323024 اصول حسابداری -2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 3
12 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
13 21320081 پژوهش عملیاتی -1 خير پايه  پیش نیاز
14 21320116 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها خير پايه  پیش نیاز
15 21320149 مدیریت تولید خير پايه  پیش نیاز
16 21320161 روشهای تحقیق و ماخذ شناسی خير پايه    
17 21323035 اصول حسابداری -3 خير تخصصي  پیش نیاز
18 21323148 حسابداری مالیاتی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
19 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
20 21320092 پژوهش عملیاتی -2 خير پايه  پیش نیاز
21 21320127 مبانی و کاربرد کامپیوتردرمدیریت خير پايه    
22 21323046 حسابداری میانه -1 خير تخصصي  پیش نیاز
23 21323080 حسابداری صنعتی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
24 21323159 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی خير تخصصي  پیش نیاز
25 21323182 زبان خارجی -3 خير تخصصي    
ترم 5
26 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
27 250 فارسی عمومی خير عمومي    
28 21320025 مبانی جامعه شناسی خير پايه    
29 21323057 حسابداری میانه -2 خير تخصصي  پیش نیاز
30 21323091 حسابداری صنعتی -2 خير تخصصي  پیش نیاز
31 21323137 حسابداری و حسابرسی دولتی خير تخصصي  پیش نیاز
32 21323193 زبان خارجی -4 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
33 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
34 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
35 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
36 21320105 پول و ارز و بانکداری خير پايه  پیش نیاز
37 21321017 مدیریت مالی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
38 21323068 حسابداری پیشرفته -1 خير تخصصي  پیش نیاز
39 21323104 حسابداری صنعتی -3 خير تخصصي  پیش نیاز
40 21323115 حسابرسی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
41 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
42 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
43 21320058 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی خير پايه  پیش نیاز
44 21323079 حسابداری پیشرفته -2 خير تخصصي  پیش نیاز
45 21323126 حسابرسی -2 خير تخصصي  پیش نیاز
46 21323160 مدیریت مالی -2 خير تخصصي  پیش نیاز
47 21323171 مباحث جاری درحسابداری خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها