دانشكده ها

 

معرفی رشته علوم سیاسی - مقطع کارشناسی

طرح تربیت کارشناس رشته علوم سیاسی بوسیله کمیته برنامه ریی علوم سیاسی گروه برنامه ریزی علوم انسانی وزرات فرهنگ و آموزش عالی تهیه و تدوین یافته و مورد تأیید این گروه قرار گرفته است، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته علوم سياسي

          
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 21351019 مبانی علم سیاست خير اصلي    
2 21351020 مبانی علم حقوق خير اصلي    
3 21351053 مبانی جامعه شناسی عمومی خير اصلي    
4 21351199 تحولات‌سیاسی‌واجتماعی‌ایران-1320تا1357 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 2
5 21351097 روش تحقیق درعلوم سیاسی - الف خير اصلي    
6 21351111 حقوق اساسی - کلیات خير اصلي    
7 21351133 مبانی‌اندیشه‌های‌سیاسی‌دراسلام‌وایران-مستندب خير اصلي    
8 21351177 جنبشهای اسلامی معاصر خير اصلي    
9 21351246 حقوق اداری - کلیات و ایران خير اصلي    
10 21351304 تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا1945 خير اصلي    
ترم 3
11 21351122 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران خير اصلي    
12 21351213 روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 خير اصلي    
13 21351280 اصول روابط بین الملل- الف خير اصلي    
14 21351315 سازمانهای بین المللی خير اصلي    
15 21351337 تاریخ‌اندیشه‌های‌سیاسی‌درغرب ‌ازقبل‌افلاطون-الف خير اصلي    
16 21351428 شناخت ماهیت وعملکردامپریالیسم خير اصلي    
ترم 4
17 21351155 نظام سیاسی ودولت دراسلام خير اصلي    
18 21351235 مسایل اقتصادی وسیاسی نفت درایران خير اصلي    
19 21351291 اصول روابط بین الملل- ب خير اصلي  پیش نیاز
20 21351348 تاریخ‌اندیشه‌های‌سیاسی‌درغرب ‌ازقبل‌افلاطون-ب خير اصلي  پیش نیاز
21 21351440 جامعه شناسی سیاسی خير اصلي    
22 21351451 سیاست خارجی قدرتهای بزرگ خير اصلي    
ترم 5
23 21351064 متون سیاسی به زبان خارجی - الف خير اصلي    
24 21351202 انقلاب اسلامی ایران خير اصلي  پیش نیاز
25 21351359 اندیشه های سیاسی درقرن20 خير اصلي  پیش نیاز
26 21351360 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام خير اصلي    
27 21351371 حقوق بین الملل عمومی -1 خير اصلي  پیش نیاز
28 21351462 مسائل نظامی واستراتژیک معاصر خير اصلي    
ترم 6
29 21351075 متون سیاسی به زبان خارجی - ب خير اصلي  پیش نیاز
30 21351166 اندیشه های سیاسی دراسلام وایران خير اصلي  پیش نیاز
31 21351224 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خير اصلي    
32 21351382 حقوق بین الملل عمومی -2 خير اصلي  پیش نیاز
33 21351393 فن دیپلماسی وآداب کنسولی خير اصلي    
34 21351439 نوسازی و دگرگونی سیاسی خير اصلي    
ترم 7
35 21351257 خلیج فارس و مسائل آن خير اصلي    
36 21351268 مسایل سیاسی واقتصادی جهان سوم خير اصلي    
37 21351406 حقوق بین الملل خصوصی خير اصلي  پیش نیاز
38 21351417 تئوریهای انقلاب خير اصلي    
39 21351473 تاریخ تحول دولت در اسلام خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها