دانشكده ها

 

معرفی رشته حقوق - مقطع کارشناسی

مقدمه:
به منظور هماهنگ ساختن آموزش حقوق در دانشکده های حقوق کشور و منطبق ساختن ان با آئین نامه های آموزش عالی مصوب شواریعالی برنامه ریزی برنامه ای بوسیله کمیته تخصصی حقوق گروه علوم انسانی تهیه و تدوین یافته است، مشخصات کلی این برنامه که به تصویب شورایعالی برنامه ریزی رسیده است به شرح زیر است:

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر تحصیل در دوره کارشناسی رشته حقوق مطابق آئین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است کلیه دروس حداکثر در 8 ترم ارائه می گردد طول هر ترم 17 هفته است و زمان آموزش هر واحد درس از نوع نظری هفته ای یک ساعت و عملی 2 ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته حقوق 135 واحد به شرح زیر است:
1-3- دروس عمومی 20 واحد
2-3- دروس پایه 15 واحد
3-3- دروس اصلی- تخصصی 94 واحد
4-3- دروس اختیاری 6 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دانشگاه با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.
1-4- در قضا
2-4- در مسائل تحریر دعاوی که شامل بازپرسی و دادیاری است.
3-4- در مسائل تحریر ادله مانند معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعین معذور از حضور در دادگاهها به دلائل مختلف از قبیل مرض و غیره.
4-4- در ادرات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی
5-4- در ادارات اجرای احکام (مدنی و کیفری)
6-4- در ادارات ثبت اسناد و املاک
7-4- در دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار
8-4- در وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)
9-4- در تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد.
10-4- مشاوران حقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دیگر دولتی

ضرورت و توانایی

ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره با توجه به موارد زیر معلوم می شود:
1-5- آموزش وسیع و همه جانبه رشته های عرفی و اسلامی حقوق در رابطه با یکدیگر
2-5- تحقیقات عامی در سطح جهانی برای هم سطح نگاه داشتن رشته های فرهنگ اسلامی که بخصوص در دوره های کارشناسی ارشد و تخصصی
3-5- آموزش و تحقیق در رشته های حقوق سایر ملل و واقوام که با کشور ما ارتباطات (سیاسی و بازرگانی و فرهنگی واقتصادی) دارند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته حقوق

                                
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 21340012 مقدمه علم حقوق خير اصلي    
2 21340023 حقوق جزای عمومی - 1 خير اصلي    
3 21340034 حقوق اساسی - 1 خير اصلي    
4 21340045 حقوق مدنی - 1 اشخاص و حمایت از محجورین خير اصلي    
ترم 2
5 21340056 مبانی علم اقتصاد خير پايه    
6 21343044 کیفرشناسی خير اصلي    
7 21343157 حقوق اساسی - 2 خير اصلي  پیش نیاز
8 21343168 حقوق جزای عمومی - 2 خير اصلي  پیش نیاز
9 21343215 حقوق اداری - 1 خير اصلي    
10 21343339 حقوق مدنی - 2 اموال و مالکیت خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
11 21340056 مبانی علم اقتصاد خير اصلي    
12 21343179 حقوق جزای عمومی - 3 خير اصلي  پیش نیاز
13 21343180 حقوق بین المللی عمومی - 1 خير اصلي    
14 21343226 حقوق اداری - 2 خير اصلي  پیش نیاز
15 21343306 حقوق تجارت - 2 خير اصلي  پیش نیاز
16 21343340 حقوق مدنی - 3 کلیات و قراردادها خير نامشخص  پیش نیاز
17 21343408 آئین دادرسی مدنی - 1 خير اصلي    
ترم 4
18 21343180 حقوق بین المللی عمومی - 1 خير اصلي    
19 21343237 اصول فقه - 1 خير اصلي    
20 21343259 متون فقه - 1 خير اصلي    
21 21343317 حقوق تجارت - 3 خير اصلي  پیش نیاز
22 21343351 حقوق مدنی - 4 الزامات خارج از قراردادها خير اصلي  پیش نیاز
23 21343419 آئین دادرسی مدنی - 2 خير اصلي  پیش نیاز
24 21343431 متون حقوقی - 1 خير اصلي    
ترم 5
25 21343022 بزهکاری اطفال - 2 خير اصلي    
26 21343248 اصول فقه - 2 خير اصلي  پیش نیاز
27 21343260 متون فقه - 2 خير اصلي  پیش نیاز
28 21343328 حقوق تجارت - 4 ورشکستکی و تصفیه خير اصلي  پیش نیاز
29 21343362 حقوق مدنی - 5 خانواده خير اصلي  پیش نیاز
30 21343420 آئین دادرسی مدنی - 3 خير اصلي  پیش نیاز
31 21343442 متون حقوقی - 2 زبان خارجی تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
32 21343511 جرم شناسی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
33 21340078 مالیه عمومی خير اصلي    
34 21340089 مبانی جامعه شناسی خير اصلي    
35 21343124 جامعه شناسی حقوق خير اصلي    
36 21343271 متون فقه - 3 خير اصلي  پیش نیاز
37 21343373 حقوق مدنی - 6 عقود معین قسمت الف خير اصلي  پیش نیاز
38 21343453 آئین دادرسی کیفری - 1 خير اصلي  پیش نیاز
39 21343497 حقوق بین الملل خصوصی - 1 خير اصلي  پیش نیاز
40 21343533 حقوق جزای اختصاصی - 2 خير اصلي  پیش نیاز
41 21343599 حقوق کار خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
42 21343055 حقوق دریایی خير اصلي    
43 21343384 حقوق مدنی - 7 عقود معین قسمت ب خير اصلي  پیش نیاز
44 21343464 آئین دادرسی کیفری - 2 خير اصلي  پیش نیاز
45 21343475 کارتحقیقی - 1 خير اصلي    
46 21343497 حقوق بین الملل خصوصی - 1 خير اصلي  پیش نیاز
47 21343544 حقوق جزای اختصاص - 3 خير اصلي  پیش نیاز
48 21343555 قواعد فقه خير اصلي  پیش نیاز
49 21343602 پزشکی قانونی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
50 21343077 ایات الاحکام خير اصلي    
51 21343102 حقوق بیمه خير اصلي    
52 21343395 حقوق مدنی - 8 شفعه و وصیت خير اصلي  پیش نیاز
53 21343486 کارتحقیقی - 2 خير اصلي  پیش نیاز
54 21343566 قواعد فقه - 2 خير اصلي  پیش نیاز
55 21343577 حقوق تطبیقی خير اصلي    
56 21343588 ادله اثبات دعوی خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها