دانشكده ها

 

معرفی رشته مدیریت بازرگانی - مقطع کارشناسی

1- تعریف و هدف:
دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، ادارها، موسسه ها و شرکتها دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات، اداره امور مالی، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 4 سال و تمامی درسهای آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 133 واحد به شرح زیر می باشد.
1- دروس عمومی (ع) 20 واحد
2- دروس پایه (پ) 41 واحد
3- دروس اصلی(الف) 30 واحد
4- دروس تخصصی (ت) 36 واحد
5- دروس اختیاری ( خ) 6 واحد
جمع : 133

نقش و توانایی یا کارایی

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

ضرورت و توانایی

الف- آشفتگی و نابسامانی دربسیاری از موسسات بازرگانی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.
ب- آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.
ج- اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره اموربازرگانی

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته مديريت بازرگاني

                         
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 21330029 مبانی وکاربردکامپیوتردرمدیریت خير پايه    
2 21330096 اصول حسابداری1 خير پايه    
3 21330110 ریاضیات وکاربردان درمدیریت1 خير پايه    
4 21330132 آماروکاربردان درمدیریت1 خير پايه    
5 21330165 مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن خير تخصصي    
ترم 2
6 21330052 اقتصادخرد خير پايه    
7 21330074 حقوق اساسی خير پايه    
8 21330109 اصول حسابداری2 خير پايه  پیش نیاز
9 21330121 ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت - 2 خير پايه  پیش نیاز
10 21330143 آماروکاربردان درمدیریت2 خير پايه  پیش نیاز
11 21331099 مبانی سازمان ومدیریت خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
12 21330030 روانشناسی کار خير پايه    
13 21330085 اقتصادکلان خير پايه  پیش نیاز
14 21330154 روش تحقیق درمدیریت خير پايه  پیش نیاز
15 21331033 حسابداری صنعتی1 خير اصلي  پیش نیاز
16 21331044 مدیریت رفتارسازمانی خير اصلي  پیش نیاز
17 21333142 زبان تخصصی1 و2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
18 21331011 مدیریت منابع انسانی خير اصلي  پیش نیاز
19 21331022 مدیریت مالی1 خير اصلي  پیش نیاز
20 21331088 تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم خير اصلي  پیش نیاز
21 21332047 پول و ارز و بانکداری خير تخصصي  پیش نیاز
22 21332069 بازرگانی بین الملل خير تخصصي  پیش نیاز
23 21332183 زبان تخصصی3 و4 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
24 21330018 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی خير پايه  پیش نیاز
25 21331055 تحقیق درعملیات - 1 خير اصلي  پیش نیاز
26 21331077 بازاریابی ومدیریت بازار خير اصلي  پیش نیاز
27 21332025 حسابرسی1 خير تخصصي  پیش نیاز
28 21332036 سازمانهای پولی ومالی بین المللی خير تخصصي    
29 21332127 مدیریت مالی 2 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
30 21331066 تحقیق درعملیات2 خير اصلي  پیش نیاز
31 21332014 حقوق بازرگانی بله تخصصي  پیش نیاز
32 21332207 بازاریابی بین الملل خير تخصصي  پیش نیاز
33 21332229 سیاست های پولی ومالی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
34 21332092 سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع خير تخصصي   هم نیاز
35 21332116 مدیریت استراتژیک خير تخصصي    
36 21333164 سیستم های اطلاعاتی مدیریت خير تخصصي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها