دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته اقتصاد بازرگاني

                                
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 21311024 ریاضیات -1 خير پايه    
2 21311080 اصول سازمان و مدیریت خير اصلي    
3 21311240 حقوق تجارت خير اصلي    
ترم 2
4 21311035 ریاضیات -2 خير پايه  پیش نیاز
5 21311046 آمار -1 خير پايه  پیش نیاز
6 21311079 اصول حسابداری -2 خير اصلي  پیش نیاز
7 21311115 اقتصاد خرد -1 خير اصلي  پیش نیاز
8 21311251 اصول بیمه خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
9 21311057 آمار -2 خير پايه  پیش نیاز
10 21311104 مبانی جامعه شناسی خير اصلي    
11 21311148 اقتصاد کلان -1 خير اصلي  پیش نیاز
12 21311159 اقتصاد خرد -2 خير اصلي  پیش نیاز
13 21311262 مدیریت مالی -1 خير اصلي  پیش نیاز
14 21313100 حسابداری شرکتها خير پايه  پیش نیاز
ترم 4
15 21311013 زبان خارجه -3 خير اصلي  پیش نیاز
16 21311160 اقتصاد کلان -2 خير اصلي  پیش نیاز
17 21313097 اقتصاد مدیریت خير اصلي  پیش نیاز
18 21313122 اصول بازاریابی خير اصلي  پیش نیاز
19 21313133 حسابداری صنعتی -1 خير اصلي  پیش نیاز
20 21313144 مدیریت تولید خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
21 21311182 اقتصاد بخش عمومی -1 خير اصلي  پیش نیاز
22 21311228 پول و بانکداری خير اصلي  پیش نیاز
23 21311239 تجارت بین الملل خير اصلي  پیش نیاز
24 21313166 ریاضیات -3 خير اصلي  پیش نیاز
25 21313199 بیمه های اشخاص خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
26 21311091 روش تحقیق خير اصلي  پیش نیاز
27 21311193 نظامهای اقتصادی خير اصلي  پیش نیاز
28 21311273 مالیه بین الملل خير اصلي  پیش نیاز
29 21313086 روشهای مقداری در بازرگانی خير اصلي  پیش نیاز
30 21313188 بیمه اتکائی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
31 21311137 اقتصاد توسعه خير اصلي  پیش نیاز
32 21313075 موضوعات انتخابی در اقتصاد -1 خير اصلي  پیش نیاز
33 21313111 ارزیابی طرح های اقتصادی خير اصلي  پیش نیاز
34 21313177 حقوق بیمه خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
35 21311171 مبانی فقهی اقتصاد اسلام خير اصلي  پیش نیاز
36 21311217 اقتصاد ایران خير اصلي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها