دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات - مقطع کارشناسی

دراجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند« ب» اصل دوم وبندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنایع و تبدیل صنایع وابسته به صنایع مستقل و خودکفا، پس از بررسی و پژوهش در صنایع مکانیک " مجموعه کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات" با مشخصات زیر در محدوده " دوره کارشناسی" تدوین شده است.

طول دوره تحصیل

طول متوسط دوره این مجموعه 4 سال و نظام آن به صورت واحد است. کلیه دروس این دوره در 8 ترم برنامه ریزی می شود و دانشجویان موظفند یکصد و چهل واحد تعیین شده در این دوره را بنضمام 272 ساعت کارآموزی در واحدهای تولیدی ذیربط اخذ نمایند.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیراست:
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 25 واحد
دروس اصلی 61 واحد
دروس تخصصی 21 واحد
دروس اختیاری 5 واحد
پروژه تخصصی و کارگاه و کارآموزی 8 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادر به طراحی و محاسبه اجزاء و مکانیزمهای ماشین آلات سنگین (کشاورزی، راهسازی، نظامی) نساجی، اتومبیل سازی و موتورهای احتراقی، ماشینهای ابزار و ساخت، صنایع ذوب فلزات، صنایع غذائی و... می باشد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته مكانيك -جامدات

                            
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
2 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
3 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
4 401 فیزیک -1 خير پايه   هم نیاز
5 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
6 23130021 شیمی عمومی خير پايه    
7 23160056 نقشه کشی صنعتی -1 خير اصلي    
ترم 2
8 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
9 250 فارسی عمومی خير عمومي    
10 402 فیزیک -2 خير پايه   هم نیاز
11 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير پايه    
12 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
13 23131068 استاتیک خير اصلي  پیش نیاز
14 23132049 برنامه سازی کامپیوتر خير اصلي    
15 23133053 کارگاه جوشکاری خير اصلي    
ترم 3
16 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
17 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير پايه    
18 23105035 معادلات دیفرانسیل خير اصلي   هم نیاز
19 23131035 مبانی مهندسی برق -1 خير اصلي  پیش نیاز
20 23131079 دینامیک خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
21 23131080 مقاومت مصالح -1 خير اصلي  پیش نیاز
22 23133064 کارگاه ماشین ابزار خير اصلي    
23 23133075 نقشه کشی صنعتی -2 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 4
24 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
25 23131046 مبانی مهندسی برق -2 خير اصلي  پیش نیاز
26 23131091 علم مواد خير اصلي  پیش نیاز
27 23131104 ترمودینامیک -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
28 23131137 مکانیک سیالات -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
29 23131182 مقاومت مصالح -2 خير اصلي  پیش نیاز
30 23131251 آزمایشگاه مقاومت مصالح -2 خير اصلي   هم نیاز
31 23133042 کارگاه اتومکانیک خير اصلي    
ترم 5
32 23105046 محاسبات عددی خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
33 23131057 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق خير اصلي   هم نیاز
34 23131115 ترمودینامیک -2 خير اصلي  پیش نیاز
35 23131126 آزمایشگاه ترمودینامیک -2 خير اصلي   هم نیاز
36 23131148 مکانیک سیالات -2 خير اصلي  پیش نیاز
37 23131160 طراحی اجزاء -1 خير اصلي  پیش نیاز
38 23131206 دینامیک ماشین خير اصلي  پیش نیاز
39 23132050 ریاضی مهندسی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
40 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
41 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
42 23131159 آزمایشگاه مکانیک سیالات -2 خير اصلي   هم نیاز
43 23131171 طراحی اجزاء -2 خير اصلي  پیش نیاز
44 23131193 انتقال حرارت -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
45 23131217 ارتعاشات خير اصلي  پیش نیاز
46 23133086 روشهای تولید و کارگاه خير اصلي  پیش نیاز
47 23133100 مدیریت صنعتی خير اصلي    
ترم 7
48 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
49 23131239 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات خير اصلي  پیش نیاز
50 23131240 کنترل اتوماتیک خير اصلي   هم نیاز
51 23132016 آزمایشگاه انتقال حرارت -1 خير اصلي   هم نیاز
52 23132027 زبان تخصصی خير پايه    
53 23132038 مقاومت مصالح -3 خير اصلي  پیش نیاز
54 23132163 طراحی مکانیزمها خير اصلي  پیش نیاز
55 23132209 طراحی ماشین به کمک کامپیوتر خير اصلي  پیش نیاز
56 23132221 شناخت فلزات صنعتی خير اصلي  پیش نیاز
57 23133111 پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
58 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
59 23131228 اندازه گیری و سیستمهای کنترل خير اصلي  پیش نیاز
60 23132174 یاتاقان و روغنکاری خير اصلي  پیش نیاز
61 23132185 روشهای طراحی مهندسی خير اصلي   هم نیاز
62 23132196 طراحی ماشینهای ابزار و تولید خير اصلي  پیش نیاز
63 23132210 مکانیک مواد مرکب خير اصلي  پیش نیاز
64 23133019 پروژه تخصصی خير اصلي    
65 23133020 بهینه سازی در طراحی سازه ها خير اصلي   هم نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها