دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته مهندسی مکانیک

                                      
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
2 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
3 401 فیزیک -1 خير پايه   هم نیاز
4 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
5 23130021 شیمی عمومی خير پايه    
6 23160056 نقشه کشی صنعتی -1 خير اصلي    
ترم 2
7 250 فارسی عمومی خير عمومي    
8 402 فیزیک -2 خير پايه   هم نیاز
9 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير پايه    
10 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه   هم نیاز
11 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
12 23131068 استاتیک خير اصلي  پیش نیاز
13 23132049 برنامه سازی کامپیوتر خير پايه    
14 23133053 کارگاه جوشکاری خير نامشخص    
ترم 3
15 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
16 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير پايه    
17 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیازهم نیاز
18 23131035 مبانی مهندسی برق -1 خير اصلي  پیش نیاز
19 23131079 دینامیک خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
20 23131080 مقاومت مصالح -1 خير اصلي  پیش نیاز
21 23131104 ترمودینامیک -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
22 23133064 کارگاه ماشین ابزار خير نامشخص    
ترم 4
23 23131046 مبانی مهندسی برق -2 خير اصلي  پیش نیاز
24 23131057 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق خير اصلي   هم نیاز
25 23131091 علم مواد خير اصلي  پیش نیاز
26 23131115 ترمودینامیک -2 خير اصلي  پیش نیاز
27 23131137 مکانیک سیالات -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
28 23131182 مقاومت مصالح -2 خير اصلي  پیش نیاز
29 23131206 دینامیک ماشین خير اصلي  پیش نیاز
30 23132050 ریاضی مهندسی خير اصلي  پیش نیاز
31 23133042 کارگاه اتومکانیک خير نامشخص    
ترم 5
32 23131126 آزمایشگاه ترمودینامیک -2 خير اصلي   هم نیاز
33 23131148 مکانیک سیالات -2 خير اصلي  پیش نیاز
34 23131160 طراحی اجزاء -1 خير اصلي  پیش نیاز
35 23131193 انتقال حرارت -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
36 23131217 ارتعاشات خير اصلي  پیش نیاز
37 23131251 آزمایشگاه مقاومت مصالح -2 خير اصلي   هم نیاز
38 23132221 شناخت فلزات صنعتی خير تخصصي  پیش نیاز
39 23133086 روشهای تولید و کارگاه خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
40 23131159 آزمایشگاه مکانیک سیالات -2 خير اصلي   هم نیاز
41 23131171 طراحی اجزاء -2 خير اصلي  پیش نیاز
42 23131239 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات خير اصلي  پیش نیاز
43 23131240 کنترل اتوماتیک خير اصلي   هم نیاز
44 23132027 زبان تخصصی خير تخصصي    
45 23132072 انتقال حرارت -2 خير تخصصي  پیش نیاز
46 23143126 آزمایشگاه ریخته گری -1 خير تخصصي   هم نیاز
ترم 7
47 23132016 آزمایشگاه انتقال حرارت -1 خير تخصصي   هم نیاز
48 23132038 مقاومت مصالح -3 خير تخصصي  پیش نیاز
49 23132061 نیروگاه حرارتی خير تخصصي  پیش نیاز
50 23132094 توربوماشین خير تخصصي  پیش نیاز
51 23132107 موتورهای احتراق داخلی خير تخصصي  پیش نیاز
52 23132130 حرارت مرکزی و تهویه مطبوع -1 خير تخصصي  پیش نیاز
53 23133019 پروژه تخصصی خير نامشخص    
54 23133020 بهینه سازی در طراحی سازه ها خير تخصصي   هم نیاز
55 23133075 نقشه کشی صنعتی -2 خير تخصصي  پیش نیاز
56 23141095 آزمایشگاه متالوگرافی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 8
57 23131228 اندازه گیری و سیستمهای کنترل خير تخصصي  پیش نیاز
58 23132083 سوخت احتراق خير تخصصي  پیش نیاز
59 23132118 طراحی مبدلهای حرارتی خير تخصصي   هم نیاز
60 23132129 سیستمهای انتقال آب خير تخصصي  پیش نیاز
61 23132141 طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه خير تخصصي  پیش نیاز
62 23132163 طراحی مکانیزمها خير تخصصي  پیش نیاز
63 23132174 یاتاقان و روغنکاری خير تخصصي  پیش نیاز
64 23132185 روشهای طراحی مهندسی خير تخصصي   هم نیاز
65 23132196 طراحی ماشینهای ابزار و تولید خير تخصصي  پیش نیاز
66 23132209 طراحی ماشین به کمک کامپیوتر خير تخصصي  پیش نیاز
67 23132210 مکانیک مواد مرکب خير تخصصي  پیش نیاز
68 23133111 پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات خير تخصصي  پیش نیاز
69 23133122 مبانی آئرو دینامیک خير تخصصي  پیش نیاز
70 23133133 انرژیهای نو خير تخصصي  پیش نیاز
71 33133163 دینامیک گازها خير تخصصي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها