دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته برق گرايش كنترل

                         
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
2 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
3 250 فارسی عمومی خير عمومي    
4 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
5 401 فیزیک -1 خير عمومي   هم نیاز
6 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
7 23110012 کارگاه عمومی خير پايه    
ترم 2
8 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
9 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
10 402 فیزیک -2 خير عمومي   هم نیاز
11 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير عمومي    
12 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه   هم نیاز
13 23111026 نقشه کشی صنعتی خير اصلي    
14 23112256 برنامه سازی کامپیوتر خير تخصصي    
15 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
ترم 3
16 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
17 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير عمومي    
18 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیازهم نیاز
19 23105057 آمارواحتمالات مهندسی خير پايه  پیش نیاز
20 23106016 الکترومغناطیس خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
21 23111048 مدارهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
22 23112018 ریاضی مهندسی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
23 23108012 الکترونیک -1 خير اصلي    
24 23111015 کارگاه برق خير اصلي  پیش نیاز
25 23111037 آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 خير اصلي   هم نیاز
26 23111059 تجزیه وتحلیل سیستمها خير اصلي   هم نیاز
27 23111060 مدارهای الکتریکی2 خير اصلي  پیش نیاز
28 23111071 اندازه گیری الکتریکی خير اصلي  پیش نیاز
29 23111082 ماشینهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
30 23111093 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
31 23111117 مدارهای منطقی خير اصلي   هم نیاز
32 23111139 ماشینهای الکتریکی2 خير اصلي  پیش نیاز
33 23111140 سیستمهای خطی وکنترل خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
34 23111173 بررسی سیستمهای قدرت -1 خير اصلي   هم نیاز
35 23111208 مخابرات 1 خير اصلي  پیش نیاز
36 23112052 آزمایشگاه الکترونیک 2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
37 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
38 23111128 آزمایشگاه مدارهای منطقی خير اصلي  پیش نیاز
39 23111151 آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل خير اصلي  پیش نیاز
40 23112029 الکترونیک صنعتی خير تخصصي  پیش نیاز
41 23112052 آزمایشگاه الکترونیک 2 خير تخصصي  پیش نیاز
42 23112370 جبرخطی خير تخصصي  پیش نیاز
43 23112392 اصول میکروکامپیوترها خير تخصصي  پیش نیاز
44 33113698 سیستمهای کنترل غیرخطی ودیجیتال خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
45 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
46 23112267 ترمودینامیک خير تخصصي    
47 23112405 سیستمهای کنترل پیشرفته خير تخصصي  پیش نیاز
48 23113168 پروژه 1 خير اصلي    
ترم 8
49 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
50 23111162 زبان تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
51 23112030 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی خير تخصصي  پیش نیاز
52 23112143 کنترل صنعتی خير تخصصي  پیش نیاز
53 23112212 ابزاردقیق واجزاسیستمهای کنترل صنعتی خير تخصصي  پیش نیاز
54 23112369 مبانی تحقیق درعملیات خير تخصصي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها