دانشكده ها

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره دكتري حرفه اي دامپزشكي

                                                                          
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
2 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
3 215 آشنائی با کامپیــــوتر بله پايه    
4 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
5 54210014 فیزیک پزشکی خير پايه    
6 54210025 بیوشیمی - 1 خير پايه    
7 54210069 جانورشناسی عمومی خير پايه    
8 54211119 ماهی شناسی خير اصلي  پیش نیاز
9 54213013 ژنتیک حیوانی خير پايه    
ترم 2
10 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
11 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
12 214 زیست شناسی عمومی خير نامشخص    
13 250 فارسی عمومی خير عمومي    
14 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
15 54210036 بیوشیمی - 2 خير پايه  پیش نیاز
16 54210070 آمارحیاتی خير پايه    
17 54211062 کالبدشناسی پایه خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
18 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
19 255 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
20 54210047 فیزیولوژی - 1 خير پايه  پیش نیاز
21 54211040 بافت شناسی - 1 خير اصلي  پیش نیاز
22 54211073 کالبدشناسی مقایسه ای - 1 خير اصلي  پیش نیاز
23 54211120 جنین شناسی خير اصلي  پیش نیاز
24 54213024 زبان تخصصی -1 خير تخصصي    
25 54213035 تاریخچه وقوانین دامپزشکی خير اصلي    
ترم 4
26 54210058 فیزیولوژی - 2 خير پايه  پیش نیاز
27 54211051 بافت شناسی - 2 خير اصلي  پیش نیاز
28 54211084 کالبدشناسی مقایسه ای - 2 خير اصلي  پیش نیاز
29 54211131 بهداشت وپرورش دام خير اصلي  پیش نیاز
30 54211153 تکثیروپرورش ماهی خير اصلي  پیش نیاز
31 54211175 اصول اصلاح نژاددام خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
32 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
33 54211017 اصول تغذیه دام خير اصلي  پیش نیاز
34 54211095 فارماکولوژی - 1 خير اصلي  پیش نیاز
35 54221011 آسیب شناسی عمومی خير اصلي  پیش نیاز
36 54221033 باکتری شناسی عمومی خير اصلي  پیش نیاز
37 54221113 ایمنی شناسی و سرم شناسی خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
ترم 6
38 54211028 تغذیه اختصاصی دام خير اصلي  پیش نیاز
39 54211108 فارماکولوژی - 2 خير اصلي  پیش نیاز
40 54221022 آسیب شناسی اختصاصی خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
41 54221044 باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها خير اصلي  پیش نیاز
42 54221066 انگل شناسی و بیماریها -2 کرمهای پهن خير اصلي  پیش نیاز
43 54221102 ویروس شناسی و بیماریها خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
44 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
45 54211039 تغذیه اختصاصی طیور خير اصلي  پیش نیاز
46 54211142 بهداشت وپرورش طیور خير اصلي  پیش نیاز
47 54221055 انگل شناسی و بیماریها -1 کرمهای گرد خير اصلي  پیش نیاز
48 54221077 انگل شناسی و بیماریها -3 تک یاخته ها خير اصلي  پیش نیاز
49 54221099 قارچ شناسی و بیماریهای قارچی خير اصلي  پیش نیاز
50 54222025 بهداشت و صنایع شیر خير اصلي  پیش نیاز
51 54222036 کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی خير تخصصي  پیش نیاز
52 54223017 صنایع موادغذایی با منشاء دامی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
53 54222014 بهداشت و بازرسی گوشت خير تخصصي  پیش نیاز
54 54231015 اصول همه گیرشناسی خير اصلي  پیش نیاز
55 54231037 اصول جراحی و هوشبری خير اصلي  پیش نیاز
56 54231048 اصول معاینه دام خير اصلي  پیش نیاز
57 54232063 بیماریهای طیور خير تخصصي  پیش نیاز
58 54232121 مسمومیت های دام خير تخصصي  پیش نیاز
59 54232132 مامایی دامپزشکی خير تخصصي  پیش نیاز
60 54232143 کلینکال پاتولوژی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 9
61 54213079 روش تحقیق بله اصلي    
62 54231026 اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام خير اصلي  پیش نیاز
63 54232018 بیماریهای اندامهای حرکتی خير تخصصي  پیش نیاز
64 54232030 بیماریهای درونی دامهای بزرگ خير تخصصي  پیش نیاز
65 54232041 بیماریهای درونی دامهای کوچک خير تخصصي  پیش نیاز
66 54232052 بیماریهای تولیدمثل دام خير تخصصي  پیش نیاز
67 54232074 بیماریهای ماهی خير تخصصي  پیش نیاز
68 54232096 رادیولوژی دامپزشکی خير تخصصي  پیش نیاز
69 54232109 جراحی عمومی دامهای بزرگ خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 10
70 54211164 پرورش وبیماریهای زنبورعسل خير اصلي  پیش نیاز
71 54221124 اصول کالبدگشایی و نمونه برداری خير اصلي  پیش نیاز
72 54232029 بیماریهای متابولیک دام خير تخصصي  پیش نیاز
73 54232085 بیماریهای مشترک انسان و دام خير تخصصي  پیش نیاز
74 54232110 جراحی عمومی دامهای کوچک خير تخصصي  پیش نیاز
75 54233011 علمیات درمانگاهی مامائی بله اصلي  پیش نیاز
76 54233022 علمیات دربخش جراحی بله اصلي  پیش نیاز
77 54233191 علمیات درمانگاهی دامهای بزرگ خير اصلي  پیش نیاز
78 54233204 علمیات درمانگاهی دامهای کوچک خير اصلي  پیش نیاز
79 54233215 علمیات درمانگاهی طیور خير اصلي  پیش نیاز
ترم 11
80 54213046 پایان نامه و گزارش تحقیق -1 خير اصلي    
81 54233055 کارورزی داخلی دامهای بزرگ -1 خير اصلي  پیش نیاز
82 54233066 کارورزی داخلی دامهای کوچک -1 خير اصلي  پیش نیاز
83 54233077 کارورزی بیماریهای طیور -1 خير اصلي  پیش نیاز
84 54233088 کارورزی جراحی دامهای بزرگ -1 خير اصلي  پیش نیاز
85 54233099 کارورزی جراحی دامهای کوچک -1 خير اصلي  پیش نیاز
86 54233102 کارورزی مامائی -1 خير اصلي  پیش نیاز
87 54233113 کارورزی کالبدگشائی مرکزتشخیص خير اصلي  پیش نیاز
88 54233124 کارورزی آزمایشگاه مرکزتشخیص خير اصلي  پیش نیاز
ترم 12
89 54213057 پایان نامه و گزارش تحقیق -2 خير اصلي   هم نیاز
90 54213068 پایان نامه و گزارش تحقیق -3 خير اصلي   هم نیاز
91 54233113 کارورزی کالبدگشائی مرکزتشخیص خير اصلي  پیش نیاز
92 54233124 کارورزی آزمایشگاه مرکزتشخیص خير اصلي  پیش نیاز
93 54233135 کارورزی داخلی دامهای بزرگ -2 خير اصلي  پیش نیاز
94 54233146 کارورزی بیماریهای طیور -2 خير اصلي  پیش نیاز
95 54233157 کارورزی داخلی دامهای کوچک -2 خير اصلي  پیش نیاز
96 54233168 کارورزی جراحی دامهای کوچک -2 خير اصلي  پیش نیاز
97 54233179 کارورزی جراحی دامهای بزرگ -2 خير اصلي  پیش نیاز
98 54233180 کارورزی مامایی -2 خير اصلي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها