دانشكده ها

 

معرفی رشته زمین شناسی - مقطع کارشناسی

مهین اسلامی ایران با منابع غنی از مواد سوختی (مایع، گازو جامد)، ذخائر فلزی و غیر فلزی و قرارگرفتن در کمربند فعال زلزله خیزی زمین، نیاز وافر به متخصصان پژوهشگرانی دارد که با شناخت کامل نسبت به علوم زمین به کاوش در درون زمین و بررسی اسرار آن بپردازند و این نعمت الهی را آشکار کرده و موردبهره برداری صحیح قرار دهند. تا با کشف اسرار طبیعت امکان رسیدن به خود کفائی واستقلال و دست یابی به حیاتی طیب فراهم گردد و محیط برای رشد و تعالی انسان و سیر الی الله آماده شود.
از اینرو برنامه ای که در زیر می آید برای تحقیق بخشیدن به اهداف قوی و با در نظر گرفتن تمام جوانب آموزشی و پژوهشی رشته زمین شناسی و خط سیرآینده آن در جهت رفع نیازهای مشروع جامعه میباشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 132 واحد بشرح زیر است:
دروس عمومی 20واحد
دروس پایه 18 واحد
دروس اصلی 54 واحد
دروس تخصصی 26 واحد
دروس اختیاری 14 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

کسانیکه دوره کارشناسی رشته زمین شناسی را به پایان میرسانند، قادرند:
الف: نقشه های زمین شناسی و معدنی را تهیه و تفسیر نمایند.
ب: کارآیی لازم را جهت همکاری با گروههای اکتشاف، آبیابی و بهره برداری از آبهای زیرزمینی، همکاری در کارهای صحرایی و کارگاهی مهندسین ژئوتکنیک داشته باشند.
ج: در وزارتخانه های معادن و فلزات، نفت، نیرو، کشاورزی و سازمانها تابعه آنها وهمچنین کلیه موسساتی که بنحوی ازانحاء از زمین شناسی استفاده می نمایند، مشغول بکار شوند.
د: پایه علمی لازم را برای ورود به سطوح بالاتر دارا باشند.

ضرورت و توانایی

علوم زمین بعنوان یک عامل تعیین کننده در پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشورهای جهان کارآئی خود را به ثبوت رسانیده است. درگذشته سلطه گران خارجی زمین شناسان ایرانی را به مثابه زمینه های دیگر علمی و صنعتی از مسائل زمین شناسی کشور عقب نگهداشته بودند، بطوریکه اکثر پروژه های زمین شناسی، اکتشافات و بهره برداری از مواد نفتی و ذخائر معدنی بدست کارشناسان خارجی انجام میشود و روز بروز با غارت مواد خام کشور، استیلا و سلطه بیگانه بر کشور افزایش میافت.
اینک امروز که به یمن برکت انقلاب اسلامی که درصدد قطع تمام وابستگی ها وکسب استقلال اقتصادی کشور قدیم پیش گذاشته ایم، لازم است اساساً شناختی کافی و محققانه داشته باشیم تا زمین ایران را بهتر بشناسیم، اسرارش را فاش سازیم و ثروتهای نهانش را آشکار کرده و با بهره داری صحیح از ذخائر پر ازشش به زندگی حیات و طیب خود رونق و جلال ببخشیم مطالعات زمین شناسی در زمینه های کشاورزی، استخراج معادن، جاده سازی، پل سازی، پروژه های ساختمانی، مواد خام مورد نیاز صنایع ودستیابی به منابع طبیعی دارایی اهمیت میباشد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته زمين شناسي

                                   
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 250 فارسی عمومی خير عمومي    
2 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
3 22140029 ریاضی -1 خير پايه    
4 22140096 شیمی عمومی خير پايه    
5 22140109 آزمایشگاه شیمی عمومی خير پايه   هم نیاز
6 22141011 زمین شناسی فیزیکی - نظری خير اصلي    
7 22141022 زمین شناسی فیزیکی - عملی خير اصلي   هم نیاز
8 22141044 بلورشناسی هندسی - نظری خير اصلي    
9 22141146 بلورشناسی هندسی- عملی خير اصلي   هم نیاز
ترم 2
10 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
11 22140030 ریاضی -2 خير پايه  پیش نیاز
12 22140041 فیزیک پایه -1 خير پايه   هم نیاز
13 22140052 فیزیک پایه -1 عملی خير پايه  پیش نیاز
14 22141033 زمین شناسی تاریخی خير اصلي  پیش نیاز
15 22141099 نقشه برداری- نظری خير اصلي    
16 22141102 نقشه برداری ـ عملی خير اصلي   هم نیاز
17 22141179 بلورشناسی نوری - نظری خير اصلي  پیش نیاز
18 22141180 بلورشناسی نوری - عملی خير اصلي   هم نیاز
ترم 3
19 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
20 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
21 22140085 فیزیک پایه -2 خير پايه    
22 22141055 کانی شناسی خير اصلي  پیش نیاز
23 22141066 کانی شناسی - عملی خير اصلي  پیش نیاز
24 22141113 دیرینه شناسی -1 ماکروفسیل خير اصلي  پیش نیاز
25 22141124 دیرینه شناسی-1 ماکروفسیل عملی خير اصلي   هم نیاز
26 22141215 رسوب شناسی - نظری خير اصلي   هم نیاز
27 22141226 رسوب شناسی- عملی خير اصلي  پیش نیاز
28 22142070 متون علمی زمین شناسی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
29 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
30 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
31 22140063 کامپیوتر خير پايه  پیش نیاز
32 22141135 دیرینه شناسی -2 میکروفسیل خير اصلي  پیش نیاز
33 22141157 دیرینه شناسی -2 میکروفسیل عملی خير اصلي   هم نیاز
34 22141168 چینه شناسی خير اصلي  پیش نیاز
35 22141237 سنگ شناسی رسوبی- نظری خير اصلي  پیش نیاز
36 22141248 سنگ شناسی رسوبی - عملی خير اصلي   هم نیاز
37 22141260 سنگ شناسی آذرین - نظری خير اصلي  پیش نیاز
38 22141271 سنگ شناسی آذرین - عملی خير اصلي   هم نیاز
39 22143164 خاک شناسی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
40 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
41 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
42 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
43 22141191 زمین شناسی ساختمانی خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
44 22141204 زمین شناسی ساختمانی - عملی خير اصلي   هم نیاز
45 22141282 ژئوفیزیک خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
46 22141293 سنگ شناسی دگرگونی- نظری خير اصلي  پیش نیاز
47 22141306 سنگ شناسی دگرگونی- عملی خير اصلي   هم نیاز
48 22143040 آتشفشان شناسی خير اصلي  پیش نیاز
49 22143119 دیرینه شناسی گیاهی خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
50 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
51 3401 پترولوژی خير اصلي  پیش نیاز
52 22141259 ژئوشیمی خير اصلي  پیش نیاز
53 22141317 تکتونیک-3 خير اصلي  پیش نیاز
54 22142047 زمین شناسی نفت خير تخصصي  پیش نیاز
55 22143051 مینرالوگرافی خير اصلي  پیش نیاز
56 22143062 مینرالوگرافی- عملی خير اصلي   هم نیاز
57 22143175 زمین و منابع آب خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
58 22141077 فتوژئولوژی - نظری خير اصلي   هم نیاز
59 22141088 فتوژئولوژی- عملی خير اصلي   هم نیاز
60 22142014 زمین شناسی مهندسی خير تخصصي  پیش نیاز
61 22142025 زمین شناسی اقتصادی- نظری خير تخصصي  پیش نیاز
62 22142036 زمین شناسی اقتصادی- عملی خير تخصصي   هم نیاز
63 22142058 زمین شناسی ایران- نظری خير تخصصي  پیش نیاز
64 22143095 زمین شناسی محیطزیست خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
65 22142069 زمین شناسی ایران- عملی خير تخصصي   هم نیاز
66 22142081 زمین شناسی صحرائی خير تخصصي  پیش نیاز
67 22143017 تخمین و ارزیابی مواد معدنی خير اصلي  پیش نیاز
68 22143028 تخمین و ارزیابی مواد معدنی - عملی خير اصلي   هم نیاز
69 22143039 محیطهای رسوبی خير اصلي  پیش نیاز
70 22143073 ژئوفیزیک کاربردی خير اصلي  پیش نیاز
71 22143131 زلزله شناسی خير اصلي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها