دانشكده ها

 

معرفی رشته فیزیک - مقطع کارشناسی

کمیته فرهنگ گروه علوم پایه به شورایعالی برنامه ریزی پس از بررسی کامل کیفیت اجرائی برنامه های مصوب شواریعالی انقلاب فرهنگی مخصوصاً توجه به واقعیات زیر:
1- اجرای یک دوره کامل برنامه قبلی و امکان ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن
2- اظهار نظرات اساتید و مدرسین محترم دانشگاهها
بازنگری جامعی در برنامه های قبلی انجام داده و برنامه اصلاح و تکمیل شده حاضر را تنظیم کرده است.

طول دوره تحصیل

طول دوره : طول متوسط دوره کارشناسی فیزیک چهار سال و شامل 8 نیسمال ( با 17 هفته فعال) میباشد. هر واحد نظری بمدت 17 ساعت در طول ارائه میشود.
هر واحد عملی فیزیک در حداقل34 ساعت ارئه میشود منتهی به علت کیفیت خاص برخی از آزمایشهای فیزیک که نیاز بمدت زیادتری دارد توصیه میشود دروس عملی فیزیک در 11 جلسه سه ساعتی ارائه شوند- مسلماً این جلسات حداقل سه ساعتی با دو آزمایش بسته به نوع آزمایش اجرا خواهد شد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحد های درسی کارشناسی فیزیک و کارشناسی دبیری فیزیک بشرح زیر میباشد.
دروس عمومی 20
دروس پایه 33
دروس تخصصی : الزامی 39
دروس تخصصی: انتخابی 18
دروس گرایشی 9
دروس اختیاری 12
جمع 131

دروس کارشناسی دبیری فیزیک
دروس عمومی 20
دروس پایه 33
دروس تخصصی : الزامی 39
دروس تخصصی: انتخابی 9
دروس گرایشی 24
دروس اختیاری 6
جمع 131

نقش و توانایی یا کارایی

نقش و توانائی
فارغ التحیصلان کارشناسی فیزیک بسته به نوع کارشناس بطورعام میتواند جوابگوی نیازهای و موارد زیر باشند:
الف: حراز آمادگی برای ادامه تحصیل و تحقیق در مقاطع و مراحل بالاتر در رشته فیزیک و سایر رشته های فنی و علوم پایه
ب: کسب قابلیت های نظری و علمی لازم جهت رفع نیازهای تخصصی صنایع و حل مشکلات فنی مربوط به تکنولوژی نوین و مراکز پژوهشی در حد کارشناسی
ج: رفع نیازهای آموزش و پرورش برای تدریس کلیه دروس فیزیک دوره های مختلف متوسطه و مراکز تربیت معلم.
ه: نقش اصلی در احراز و انتقال تکنولوژی نوین

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته فيزيك

                       
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
2 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
3 22110016 فیزیک پایه -1 خير پايه    
4 22110061 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
5 22110083 شیمی عمومی -1 خير پايه    
6 22113082 آزمایشگاه فیزیک پایه -1 خير پايه  پیش نیاز
7 22113139 آزمایشگاه شیمی عمومی -1 خير پايه  پیش نیازهم نیاز
ترم 2
8 250 فارسی عمومی خير عمومي    
9 22110027 فیزیک پایه -2 خير پايه  پیش نیاز
10 22110050 معادلات دیفرانسیل خير پايه   هم نیاز
11 22110072 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
12 22140018 آزمایشگاه فیزیک پایه -2 خير پايه   هم نیاز
ترم 3
13 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
14 22110038 فیزیک پایه -3 خير پايه  پیش نیازهم نیاز
15 22110049 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی خير پايه    
16 22113093 آزمایشگاه فیزیک پایه -3 خير پايه   هم نیاز
17 22113344 ریاضی فیزیک -1 خير تخصصي  پیش نیاز
18 22113446 مکانیک تحلیلی -1 خير تخصصي  پیش نیازهم نیاز
ترم 4
19 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
20 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
21 22113117 آزمایشگاه الکترونیک-1 خير اصلي    
22 22113333 فیزیک جدید خير تخصصي  پیش نیاز
23 22113355 ریاضی فیزیک -2 خير تخصصي  پیش نیاز
24 22113457 مکانیک تحلیلی -2 خير تخصصي  پیش نیاز
25 22113548 ُالکترونیک -1 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
26 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
27 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
28 22113106 آزمایشگاه فیزیک جدید خير تخصصي   هم نیاز
29 22113366 الکترومغناطیس -1 خير تخصصي  پیش نیازهم نیاز
30 22113388 مکانیک کوانتومی -1 خير تخصصي  پیش نیاز
31 22113468 ترمودینامیک و مکانیک آماری خير تخصصي  پیش نیاز
32 22113526 زبان تخصصی خير اصلي    
33 22113559 اخترفیزیک خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
34 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
35 22113377 الکترومغناطیس -2 خير تخصصي  پیش نیاز
36 22113399 مکانیک کوانتومی -2 خير تخصصي  پیش نیاز
37 22113413 فیزیک حالت جامد -1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
38 22113424 فیزیک هسته ای -1 خير اصلي  پیش نیاز
39 22113435 اپتیک مدرن -1 خير تخصصي  پیش نیازهم نیاز
ترم 7
40 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
41 3082411 کاربرد کامپیوتر در فیزیک خير اصلي  پیش نیاز
42 22113231 الکترونیک -2 خير اصلي  پیش نیاز
43 22113402 مکانیک آماری خير اصلي  پیش نیاز
44 22113537 فیزیک لیزر خير اصلي    
ترم 8
45 22113015 فیزیک نجومی مقدماتی خير اصلي    
46 22113060 زلزله شناسی خير اصلي  پیش نیاز
47 22113208 فیزیک قطعات نیمه هادی -1 خير اصلي  پیش نیاز
48 22113264 فیزیک راکتور -1 خير اصلي  پیش نیاز
49 22113286 رادیو ایزوتوپ و کاربرد آن خير اصلي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها