دانشكده ها

 

معرفی رشته مهندسی برق - الکترونیک - مقطع کارشناسی

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم وایجاد شرایط تحقیق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقیق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و باتوجه به گسترش روزافزون دانش و کاربرد مهندسی برق در زمینه های الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل و مهندسی پزشکی" بیوالکتریک" در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور،دوره کارشناسی مهندسی برق با مشخصات زیر تدوین شده است.

طول دوره تحصیل

طول متوسط این دوره 4 سال میباشد و برنامه های درسی آن برای ترم برنامه ریزی میشود. طول هر ترم 17 هفته عملی و آزمایشگاهی اصلی و تخصصی و کارگاهی 51 و کارآموزی 100 ساعت است. همچنین برای دروس نظری غیر عمومی، برگزاری کلاس نظری غیر عمومی، برگزاری کلاس تمرین تا سقف 4/1 واحد درس مجاز می باشد.
تعیین گرایش تخصصی، دانشجویان مجموعه مهندسی برق، پس از گذراندن موفقیت آمیز حداقل واحد درس پایه و اصلی و اخذ نمره در چهاردرس الکترونیک 2، بررسی سیستمهای قدرت 1، سیستمهای کنترل خطی و مخابرات ( و در مورد بیوالکتریک گذراندن حداقل 60 واحد واخذ نمره در دروس الکترونیک2 و تجزیه و تحلیل سیستمها) براساس اولویت و امتیاز دانشجو (رابطه زیر) ظرفیت اعلام شده توسط گروه آموزشی و رعایت نسبت هر یک از سهمیه ها در کل متقاضیان حداکثر دو بار در سال صورت میگیرد. تعیین گرایش دانشجویانیکه در پایان 8 ترم تحصیل موفق به احراز شرایط نشوند و یا در اولین نوبت پس از احراز شرایط نشوند و یا در اولین نوبت پس از احراز آنها اقدام ننمایند، توسط گروه آموزشی و با توجه به ظرفیتهای باقیمانده انجام میگیرد.
0.15 (معدل امتحان کتبی سال آخر متوسط) = امتیاز
0.15(نمره آزمون سراسری طراز شده به حداکثر 20+ )
0.7 ( معدل کل دروس پایه و اصلی اخذ شده) +

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیر میباشد.
1-3- دروس عمومی 20 واحد
2-3- دروس پایه 26 واحد (بیوالکتریک 23 واحد)
3-3- درس اصلی 56 واحد (بیوالکتریک 48 واحد )
4-3 – دروس تخصصی (الزامی و اختیاری)
38 واحد(بیوالکتریک 50 واحد )

نقش و توانایی یا کارایی

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیر میباشد.
1-3-دروس عمومی 20 واحد
2-3-دروس پایه 26 واحد (بیوالکتریک 23 واحد)
3-3-درس اصلی 56 واحد (بیوالکتریک 48 واحد )
4-3 –دروس تخصصی (الزامی و اختیاری)
38 واحد بیوالکتریک 50 واحد )

ضرورت و توانایی

تربیت کارشناسان مهندسی برق با توجه به موارد زیر روشن است:
1-5- تنوع کارشناسان برقی موجود در کارنجات، مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و خدماتی
2-5- استفاده گسترده از سیستمهای برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکارگیری هر چه بیشتر و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد در تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی .

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته برق گرايش الكترونيك

                         
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
2 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي    
3 250 فارسی عمومی خير عمومي    
4 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
5 401 فیزیک -1 خير عمومي   هم نیاز
6 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه    
7 23110012 کارگاه عمومی خير پايه    
ترم 2
8 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي    
9 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي    
10 402 فیزیک -2 خير عمومي   هم نیاز
11 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير عمومي    
12 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه   هم نیاز
13 23111026 نقشه کشی صنعتی خير اصلي    
14 23112256 برنامه سازی کامپیوتر خير تخصصي    
15 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
ترم 3
16 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي    
17 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير عمومي    
18 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیازهم نیاز
19 23105057 آمارواحتمالات مهندسی خير پايه  پیش نیاز
20 23106016 الکترومغناطیس خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
21 23111048 مدارهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
22 23112018 ریاضی مهندسی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
23 23108012 الکترونیک -1 خير اصلي    
24 23111015 کارگاه برق خير اصلي  پیش نیاز
25 23111037 آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 خير اصلي   هم نیاز
26 23111059 تجزیه وتحلیل سیستمها خير اصلي   هم نیاز
27 23111060 مدارهای الکتریکی2 خير اصلي  پیش نیاز
28 23111071 اندازه گیری الکتریکی خير اصلي  پیش نیاز
29 23111082 ماشینهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 5
30 23111093 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
31 23111117 مدارهای منطقی خير اصلي   هم نیاز
32 23111139 ماشینهای الکتریکی2 خير اصلي  پیش نیاز
33 23111140 سیستمهای خطی وکنترل خير اصلي  پیش نیازهم نیاز
34 23111173 بررسی سیستمهای قدرت -1 خير اصلي   هم نیاز
35 23111208 مخابرات 1 خير اصلي  پیش نیاز
36 23112052 آزمایشگاه الکترونیک 2 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
37 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
38 23111128 آزمایشگاه مدارهای منطقی خير اصلي  پیش نیاز
39 23111151 آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل خير اصلي  پیش نیاز
40 23112052 آزمایشگاه الکترونیک 2 خير تخصصي  پیش نیاز
41 23112063 الکترونیک 3 خير تخصصي  پیش نیازهم نیاز
42 23112085 تکنیک پالس خير تخصصي  پیش نیاز
43 23112154 اجزای کامپیوتر خير تخصصي  پیش نیاز
44 23112201 فیزیک مدرن خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
45 23111162 زبان تخصصی خير اصلي  پیش نیاز
46 23112074 آزمایشگاه الکترونیک 3 خير تخصصي  پیش نیاز
47 23112096 آزمایشگاه تکنیک پالس خير تخصصي  پیش نیاز
48 23112110 مدارهای مخابراتی خير تخصصي  پیش نیاز
49 23112165 آزمایشگاه اجزاءکامپیوتر خير تخصصي  پیش نیاز
50 23112187 میکروپروسسورها خير تخصصي  پیش نیاز
51 23113168 پروژه 1 خير اصلي    
ترم 8
52 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
53 111 تاریخ اسلام خير عمومي    
54 23112109 فیزیک الکترونیک خير تخصصي  پیش نیازهم نیاز
55 23112121 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی خير تخصصي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها