دانشكده ها

 

معرفی رشته جغرافیا - برنامه ریزی شهری - مقطع کارشناسی

دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری یکی از برنامه های علمی وهنری آموزش عالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با اهداف مشروحه زیر تهیه و تدوین شده
1-1: تربیت کادر متخصص و متعهد برای انجام امور شهرسازی و تهیه طرحهای جامع شهری
2-1 ایجاد فضای مناسب تحقیق و پژوهش در امر توسعه شهری، بهسازی، نوسازی و ساماندهی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید
3-1 تغذیه سازمانها و نهادهای مربوطه از نظر کارشناسی برای اجرا و نظارت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی شهری و منطقه ای.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی 4 سال است. نظام آموزش واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در حداکثر هشت ترم ارائه می گردد.
داوطلبان شرکت کننده در این رشته در صورت داشتن « دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی» می توانند در کنکور سراسری در این رشته شرکت نمایند.

تعداد واحدها

134 واحد شامل عمومی 20واحد – پایه 51 واحد – تخصصی 59 واحد و 4 واحد دروس اختیاری ارائه میگردد.

نقش و توانایی یا کارایی

طول دوره کارشناسی 4 سال است. نظام آموزش واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در حداکثر هشت ترم ارائه می گردد.
داوطلبان شرکت کننده در این رشته در صورت داشتن « دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی» می توانند در کنکور سراسری در این رشته شرکت نمایند.
گروههای جغرافیایی متقاضی تاسیس این رشته ضرورتاً بغیر از شرایط عام ملزم به داشتن یک عضو کادر علمی با درجه دکتری در رشته های « جغرافیا و برنامه ریزی شهری» « برنامه ریزی شهری» و « برنامه منطقه ای» باشند.
دانشجویان این رشته حداقل باید در 15 روز گردش علمی شرکت کنند که نحوه اجرای آن توسط گروه مجری تعیین می شود.

ضرورت و توانایی

از آنجائیکه ایران کشوریست که در مرحله گذار از شیوه زندگی سنتی به شیوه زندگی شهری قرار گرفته و برای دهه های آینده رشد و توسعه سریع شهری خواهد بود و از طرف دیگر شهرهای موجود بخاطر قدمت تاریخی و طول مدت حیات در برخی از بخش ها رو به فرسودگی می روند لذا تربیت کارشناسان این رشته در تهیه و اجرای طرح ها ایران را از نظر تخصص شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای بی نیاز خواهد کرد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته جغرافيا گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري

                                       
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 250 فارسی عمومی خير عمومي    
2 21210026 ریاضیات پایه خير پايه    
3 21210037 روشهای آماری در جغرافیا -1 خير پايه    
4 21210082 زمین شناسی برای جغرافیا خير پايه    
5 21210139 مبانی جغرافیای جمعیت خير پايه    
6 21210184 مبانی جغرافیای شهری خير نامشخص    
7 21213036 نقشه خوانی خير اصلي    
8 21213070 مبانی اقلیم شناسی خير اصلي    
ترم 2
9 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
10 21210048 روشهای آماری در جغرافیا -2 خير پايه  پیش نیاز
11 21210060 فلسفه جغرافیاوجغرافیای کاربردی خير پايه    
12 21210093 کامپیوتر در جغرافیا خير پايه    
13 21210151 مبانی جغرافیای اقتصادی -1 کشاورزی خير پايه    
14 21213092 نظریه ژئومورفولوژی -1 ساختمانی خير اصلي  پیش نیاز
15 21213149 کارتوگرافی خير اصلي  پیش نیاز
16 21213252 جغرافیای جمعیت ایران خير اصلي  پیش نیاز
17 21213274 جغرافیای شهری ایران خير اصلي  پیش نیاز
ترم 3
18 101 معارف اسلامی -1 خير نامشخص    
19 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
20 21210106 درآمدی برسیستم اطلاعات حغرافیایی -جی آی اس خير نامشخص    
21 21210117 مبانی ژئومورفولوژی -1 دینامیک خير نامشخص  پیش نیاز
22 21210128 آب و هوای ایران خير نامشخص  پیش نیاز
23 21210140 مبانی جغرافیای روستایی خير نامشخص  پیش نیاز
24 21210173 جغرافیای سیاسی خير نامشخص    
25 21213058 اصول سنجش از راه دور خير نامشخص    
26 21213445 جغرافیای تاریخی شهرهای ایران خير نامشخص    
27 21213503 نقشه برداری نظری و عملی خير نامشخص  پیش نیاز
ترم 4
28 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
29 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير نامشخص    
30 21210071 روش تحقیق در جغرافیای شهری خير نامشخص  پیش نیاز
31 21210162 مبانی جغرافیای اقتصادی -2 صنعت حمل و نقل و... خير نامشخص    
32 21213069 کاربردعکسهای هوائی وماهواره ای درجغرافیا خير نامشخص  پیش نیاز
33 21213150 ژئومرفولوژی ایران خير نامشخص  پیش نیاز
34 21213263 جغرافیای روستایی ایران خير نامشخص  پیش نیاز
35 21213434 اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای خير نامشخص    
36 21213490 کاربرد اقلیم دربرنامه ریزی شهری خير نامشخص    
ترم 5
37 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير نامشخص    
38 2582444 روابط متقابل شهر وروستاباتاکیدبرایران خير اصلي  پیش نیاز
39 21213172 مدیریت شهری خير نامشخص  پیش نیاز
40 21213207 اصول و تکنیکهای برنامه ریزی شهری خير اصلي  پیش نیاز
41 21213230 مهاجرت های داخلی در ایران خير اصلي  پیش نیاز
42 21213285 جغرافیای اقتصادی ایران -1 کشاورزی خير اصلي  پیش نیاز
43 21213309 نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه خير اصلي    
44 21213310 متون جغرافیای انسانی بزبان خارجی -1 خير اصلي    
45 21213467 کاربرد ژئومورفولوژی برنامه ریزی شهری خير اصلي  پیش نیاز
ترم 6
46 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير نامشخص    
47 2582369 متون جغرافیای شهری بزبان خارجی -2 خير اصلي  پیش نیاز
48 2582372 جغرافیا و برنامه ریزی توریسم خير اصلي    
49 21213014 اکولوژی شهری خير اصلي  پیش نیاز
50 21213025 طرحهای توسعه فیزیکی روستا خير اصلي  پیش نیاز
51 21213296 جغرافیای اقتصادی ایران -2 صنعت حمل ونقل خير اصلي  پیش نیاز
52 21213376 شهرها و شهرکهای جدید خير اصلي  پیش نیاز
53 21213387 برنامه ریزی شهری در ایران خير اصلي  پیش نیاز
54 21213525 مخاطرات طبیعی دربرنامه ریزی شهری خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
55 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
56 21212022 برنامه ریزی حمل ونقل شهری خير تخصصي  پیش نیاز
57 21213183 برنامه ریزی فضای سبز شهری خير اصلي  پیش نیاز
58 21213229 طرحهای شهری خير اصلي  پیش نیاز
59 21213241 قوانین تطبیقی اداره شهرها - معادل رساله خير اصلي  پیش نیاز
60 21213365 اقتصاد شهری خير اصلي  پیش نیاز
61 21213398 کارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای خير اصلي  پیش نیاز
62 21213489 برنامه ریزی مسکن خير اصلي  پیش نیاز
ترم 8
63 21213194 هیدرولوژی و آبرسانی شهری خير اصلي  پیش نیاز
64 21213401 پایان نامه - اختیاری بله اصلي    
65 21213478 برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها خير اصلي  پیش نیاز
66 21213514 کارورزی خير اصلي  پیش نیاز
67 21213536 توسعه فیزیکی شهرهای ایران خير اصلي  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها