دانشكده ها

 

معرفی رشته تاریخ - مقطع کارشناسی

با عنایت به گذشت پانزده سال از اجرای برنامه پیشین کارشناسی تاریخ و ضرورت تجدید نظر و تحول در برنامه های آموزشی رشته تاریخ در دانشگاهها و انطباق آن با هدف های علمی و ارزشی دانشگاه اسلامی، کمیته تخصصی تاریخ مرکب از نمایندگان گروههای تاریخ دانشگاهها تهران و شهرستانها تشکیل گردید و پس از برگزاری دو سمینار سراسری و جلسات بحث و بررسی گسترده از مهر ماه 1372 تا مهرماه 1375 در کمیته برنامه ریزی تاریخ گروه علوم انسانی شورایعالی برنامه ریزی برنامه جدید را برای دوره های کارشناسی با دو گرایش ازاد و دبیری تهیه و تنظیم کرد.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی تاریخ( ازاد و دبیری) حداکثر 4 سال و تحصیلات و شکل نظام تحصیلی بصورت واحدی و در دو نیمسال می باشد که هر نیمسال 17 هفته بطول خواهد انجامید. دانشجویان کارشناسی آزاد با گذراندن 135 واحد دبیری با گذراندن 134 واحد مرکب از دروس عمومی، پایه، الزامی و اختیاری می توانند فارغ التحصیلی (کارشناس تاریخ) شناخته می شوند.

تعداد واحدها

واحدهای درسی دوره کارشناسی آزاد 135 و دبیری تاریخ 134 واحد است که به ترتیب زیر اعلام می گردد:
دروس عمومی 16 واحد( به شرح مندرج در صفحه دروس عمومی تبصره 2 رجوع شود)
درس های پایه 28 واحد
درس های الزامی 68 واحد
درس های اختیاری 23 واحد
دروس تربیت دبیر 24 واحد
جمع واحدها 135 واحد
تبصره (1): دانشجویان تاریخ رشته دبیری به جای واحدهای اختیاری، دروس تربیتی مصوب رشته دبیری را خواهند گذراند.
تبصره (2):دانشجویان رشته تاریخ به دلیل گذراندن درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن و نیز درس تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا سال 41 هجری در دروس الزامی، طبعاً نیازی به گذراندن دروس انقلاب اسلامی، و ریشه های آن و نیز درس تاریخ اسلام از دروس عمومی نخواهند داشت.
تذکر(1): بمنظور رعایت ترتیب و توالی تاریخ و رعایت پیش نیازها و نیز همزمانی دروس تاریخ ایران، اسلام و جهان، دروس هر نیمسال تحصیلی در جداولی تنظیم و ترتیب یافته که به پیوست همین برنامه ارسال می گردد. گروههای آموزشی در ارائه دروس هر نیمسال تحصیلی ملزوم به رعایت آن هستند.
تذکر(2): گروههای آموزشی ملزم هستند که دروس 4 واحدی را در یک نیمسال تحصیلی به گونه ای پیوسته اما در وقت جداگانه در دو ساعته ارائه کنند.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی تاریخ توانائی آن را خواهند یافت که در سازمانهای دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، وزرات امور خارجه، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت ارشاد اسلامی، سازمان موزه ها، مرکز اسناد ملی، رادیو و تلویزیون، نگهداری آرشیوهای دولتی در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، روزنامه ها و مجلات و مراکز طبع و نشر کتاب و مانند آن، انجام مسائل تحقیقی تاریخ در حد تحقیقات بین المللی، تدریس تاریخ در دبیرستانها آمادگی برای تکمیل تحصیلات در دوره فوق لیسانس و دکتری تاریخ برای استخدام در دانشگاهها جهت تحقیق و تدریس و نظایر آنها به خدمت بپردازند.

ضرورت و توانایی

با توجه به نقش مهم علم تاریخ در سرنوشت ملت ها و اداره جوامع، ضرورت اهتمام به رشته تاریخ، آشکار است و از آنجا که جامعه اسلامی ایران در زمینه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیازمند بسط در فش تاریخ و تربیت عالمان و محققان در این زمینه است و با نظر به اینکه دانشگاهها، مرکز آموزش و پرورش متخصصان در رشته های گوناگون علمی و از جمله تاریخ به شمار می رود. از اینرو ضروری و شایسته است که برنامه ریزی تاریخ، متناسب با نیازهای جامعه و پابه پای تحولات علمی در سطح جهان، در خدمت رفع نیازهای علمی و اجرائی کشور اسلامی ایران قرار گیرد و مقدمات رشد و شکوفائی و پیدایش عالمان و محققان بزرگ در این رشته از علوم انسانی رادر سطح جهان فراهم سازد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته تاريخ

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 21220019 کلیات و مبانی تاریخ خير پايه    
2 21220031 قرائت متون تاریخی به زبان عربی -1 خير پايه    
3 21220111 کلیات جغرافیا - باتکیه برجغرافیای ایران خير پايه    
4 21220122 مبانی جامعه شناسی خير پايه    
5 21221012 تاریخ ایران ازایلامی هاواریایی هاتاپایان دوره خير اصلي    
6 21221067 تاریخ یونان ورم خير اصلي    
ترم 2
7 21220042 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی خير پايه    
8 21220064 روش تحقیق درتاریخ خير پايه    
9 21220086 گاهشماری و تقویم خير پايه    
10 21221023 تاریخ ایران دردوره سلوکی و اشکانی خير اصلي    
11 21221034 تاریخ ایران دردوره ساسانیان خير اصلي    
12 21221056 تاریخ اروپادرقرون وسطی خير اصلي    
13 21221078 تاریخ بیزانس خير اصلي    
ترم 3
14 21220020 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی - 1 خير پايه    
15 21220053 قرائت تاریخی به زبان خارجی - 2 خير پايه    
16 21221045 تاریخ اسلام ازمیلادپیامبراکرم -ص- تاسال41 هجری خير اصلي    
17 21221089 تاریخ تحولات ایران ازوروداسلام تاپایان حکومت خير اصلي    
18 21221090 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان- دی خير اصلي    
19 21221103 تاریخ تشیع - 1 از آغاز قرن پنجم هجری خير اصلي    
20 21221114 تاریخ تحولات جهان اسلام ازسال40 تا227ه ق خير اصلي    
ترم 4
21 21221136 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سلجوقیان خير اصلي    
22 21221147 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره غوریان وخوار خير اصلي    
23 21221158 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره حمله مغول وا خير اصلي    
24 21221169 تاریخ تحولات سیاسی ایران اززوال ایلخانان تاا خير اصلي    
25 21221238 تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال227 هق تا خير اصلي    
26 21221249 تاریخ تشیع 2 ازقرن پنجم هجری تاقرن دهم هجری خير اصلي    
ترم 5
27 21221125 تاریخ اروپا در قرون جدید خير اصلي    
28 21221170 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره صفویان خير اصلي    
29 21221181 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره افشاریان وزن خير اصلي    
30 21221192 تاریخ تحولات سیاسی ایران ازاغازدوره قاجارتاا خير اصلي    
31 21221261 تاریخ تحولات جهان اسلام ازقرن7 تاقرن10 هجری خير اصلي    
ترم 6
32 21220075 تاریخ نگاری و تحولات آن درایران وجهان خير پايه    
33 21220097 مبانی تاریخ اجتماعی ایران خير پايه    
34 21221205 انقلاب مشروطیت وتحولات سیاسی اجتماعی* اقتص خير اصلي    
35 21221272 تاریخ عثمانی وخاورمیانه خير اصلي    
36 21221283 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول خير اصلي    


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها