دانشكده ها

 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی - مقطع کارشناسی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی مصوب جلسه 185 مورخ 1368/11/15 عالی برنامه ریزی است که با عنوان الهیات و معارف اسلامی در دو گرایش فلسفه و حکمت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی تصویب و ابلاغ شده بود این برنامه پس از سه دوره اجراء اشکالاتی داشت که به کمک استادان و صاحبنظران مرتفع، سپس اصلاح و تکمیل شد.
گرایش فقه و حقوق اسلامی به صورت رشته جدید در جلسه 397 مورخ 1379/4/26 تصویب و ابلاغ شد و اینک گرابش دوم نیز به صورت رشته ای مستقل با عنوان فلسفه و حکمت اسلامی تدوین گردیده و با تصویب شورای عالی برنامه ریزی برای اجرا ابلاغ می شود.

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر تحصیل در دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی مطابق آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است. کلیه دروس حداکثر درطول 8 ترم ارائه می گرددو زمان هر ترم 16 هفته است. زمان آموزش هر واحد درسی از نوع یک ساعت و از نوع عملی دو ساعت در هفته می باشد:

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی، 135 واحد به شرح زیر است:
3-1- دروس عمومی 10 واحد
3-2- دروس پایه 45 واحد
3-3- دروس تخصصی 80 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجویان در طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی،به طور نسبی در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه غرب به کسب دانش و تخصص می پردازند. بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه تطبیقی و فلسفه مدرسه عالی و سایر موسسات آموزش عالی فراهم می شود. روشن است که هدف اصلی در تاسیس این دوره تربیت نیروهای مستعد برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی با هدف پژوهشهای تخصصی و اجتهادی می باشد و برنامه ریزی آموزشی بگونه ای که باطی مقاطع سه گانه آموزش عالی، اهداف مذکور در برنامه تحقیق یابد.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته فلسفه و حكمت اسلامي

                      
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 11 تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام خير عمومي    
2 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي    
3 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي    
4 21105011 مبانی جامعه شناسی خير پايه    
5 21130018 تاریخ اسلام -1 خير پايه    
6 21130030 متدولوژی - روش تحقیق خير پايه    
7 21150038 صرف و نحو کاربردی -1 خير پايه    
8 21150185 تاریخ زبان و فرهنگ عربی خير پايه    
ترم 2
9 250 فارسی عمومی خير عمومي    
10 21110032 مبادی فقه خير پايه    
11 21110043 مبادی اصول خير پايه    
12 21120014 منطق مشترک-1 خير پايه    
13 21130029 تاریخ اسلام -2 خير پايه  پیش نیاز
14 21140045 آشنائی با ادیان بزرگ خير پايه    
15 21150049 صرف و نحو کاربردی -2 خير پايه  پیش نیاز
16 21150107 قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری خير پايه    
ترم 3
17 21110010 فقه مقدماتی -1 خير پايه    
18 21120025 منطق مشترک-2 خير پايه  پیش نیاز
19 21123068 حکمت عملی -1 خير اصلي    
20 21123080 منطق -1 خير اصلي    
21 21150016 تفسیر -1 خير پايه    
22 21150050 صرف و نحو کاربردی -3 خير پايه  پیش نیاز
23 21150129 قرائت و درک مفاهیم متون معاصر خير پايه    
24 21150174 علوم بلاغی خير پايه    
ترم 4
25 21110021 فقه مقدماتی -2 خير پايه  پیش نیاز
26 21120058 کلیات علوم اسلامی آشنائی با کلیات علوم عقلی خير پايه    
27 21123079 حکمت عملی -2 خير اصلي  پیش نیاز
28 21123091 منطق -2 خير اصلي  پیش نیاز
29 21123115 تاریخ فلسفه اسلامی خير اصلي    
30 21150027 تفسیر -2 خير پايه  پیش نیاز
31 21150061 صرف و نحو کاربردی -4 خير پايه  پیش نیاز
32 21150118 قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی خير پايه    
ترم 5
33 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي    
34 21120036 کلام مشترک -1 خير پايه    
35 21123035 کلام تخصصی -1 خير اصلي    
36 21123104 منطق -3 خير اصلي  پیش نیاز
37 21123126 تاریخ فلسفه غرب -1 خير اصلي    
38 21140012 زبان تخصصی -1 خير پايه    
39 21150130 قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و تلویزیون خير پايه    
40 21150141 مکالمه و محاضره 1- سمعی و بصری خير پايه    
41 21253087 فلسفه اسلامی -1 خير اصلي    
ترم 6
42 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
43 21120047 کلام مشترک-2 خير پايه  پیش نیاز
44 21123046 کلام تخصصی-2 خير اصلي  پیش نیاز
45 21123137 تاریخ فلسفه غرب -2 خير اصلي  پیش نیاز
46 21123148 متون فلسفی به زبان خارجی خير اصلي    
47 21140023 زبان تخصصی -2 خير پايه  پیش نیاز
48 21150083 ترجمه عربی بفارسی و فارسی به عربی -1 خير پايه    
49 21150152 مکالمه و محاضره 2 - سمعی و بصری خير پايه  پیش نیاز
50 21253098 فلسفه اسلامی -2 خير اصلي  پیش نیاز
ترم 7
51 21123024 فلسفه اسلامی -3 خير اصلي  پیش نیاز
52 21123057 کلام -3 خير اصلي  پیش نیاز
53 21123159 عرفان خير اصلي    
54 21140034 زبان تخصصی -3 خير پايه  پیش نیاز
55 21150072 اعراب قرآن خير پايه    
56 21150094 ترجمه عربی بفارسی و فارسی به عربی -2 خير پايه  پیش نیاز
57 21150163 مکالمه و محاضره 3 - سمعی و بصری خير پايه  پیش نیاز


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها